COMPOUND SENTENCES WITH COMPOUND SUFFIX -DI / -DU mI / mU

Abstract

Türkiye Türkçesinde birleşik tümcenin tanımlanması, betimlenmesi ve sınıflandırılmasında dil araştırmacılarının farklı görüşlere sahip olduğu bilinmektedir. Bu görüş ayrılığı nedeniyle Türkiye Türkçesinin dil bilgisi kaynaklarında birleşik tümceyle ilgili açıklamalarda birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Birleşik tümcelerin anlatımı ve açıklanmasında atılması gereken ilk adım, bu tümcelerin tüm araştırmacılar tarafından kabul görecek bir sınıflandırmasının yapılmasıdır. Ancak burada hangi tümcelerin birleşik kabul edilmesi gerektiği ile ilgili süregelen bir anlaşmazlık mevcuttur. Kimi araştırmacıların birleşik tümce olarak kabul edip açıkladıkları tümce türlerine bazı dilciler eserlerinde yer vermemektedir. Bu husustaki sorunlardan biri de -DI / -DU mI / mU birleşik ekiyle kurulan tümcelerde yaşanmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen dil bilgisi kaynaklarında bazı araştırmacıların bu tümcelere birleşik tümce konusu içinde yer vermedikleri, yani bunu bir birleşik tümce türü olarak ele almadıkları görülmüştür. Bazı araştırmacılar ise bu tümceyi farklı adlarla ele almışlar ancak -DI / -DU ekini yok sayarak sadece mI / mU soru eki üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. Bu çalışmada -DI / -DU mI / mU birleşik ekli tümcelerin birleşik tümce sınıflandırmasındaki yeri üzerinde durulacaktır.

Keywords
Birleşik ek, birleşik tümce, birleşik tümce sınıflaması, -DI / -DU mI / mU birleşik eki.
Kaynakça