LEADERSHIP QUALIFICATIONS OF TAHIR IBN HUSAYN AS THE FOUNDER AND FIRST RULER OF TAHİRİDS

Abstract

Tâhirîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı Tâhir b. Hüseyin, Horasan ve Mâverâünnehir topraklarında önemli başarılara imza atan önde gelen hükümdarlardan biridir. Saltanat sürdüğü (821-822) yılları arasındaki dönemde ve öncesinde çok büyük başarılar elde etmiştir. Şüphesiz Tâhir b. Hüseyin’in başarıları arasında en önemli olanı Tâhirîler’in (821-873) kurulmasıdır. Tâhir b. Hüseyin kazandığı zaferlerle Mâverâünnehir’in de idarî açıdan dahil bulunduğu Horasan bölgesinde Abbâsî Devleti içindeki gücünü ve nüfuzunu arttırarak Tâhirîler’i kurdu. Tâhirîler’in ortaya çıkmasında Tâhir b. Hüseyin’e yardımcı pek çok unsur olmakla birlikte, o siyasi ve askerî lider olma vasıflarını en net biçimde burada göstermiştir. Tâhir b. Hüseyin’in üstün meziyetlerinin Tâhirîler’in kuruluşundaki etkisi büyüktür. Bu çalışmada Tâhir b. Hüseyin’i büyük bir hükümdar ve devlet adamı yapan liderlik özellikleri üzerinde durulacaktır.

Keywords
Abbâsî Devleti, Horasan, liderlik, Tâhir b. Hüseyin.
Kaynakça