ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF KEY COMPETENCES IN THE TEACHING PROGRAM

Abstract

Bu araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ve etkinliklerin, Türkçe dersi öğretim programında yer alan yetkinlikler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını 2020 yılı itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan eserler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi tarafından oluşturulan ve Türkçe dersi öğretim programında da yer alan 8 anahtar yetkinliğe göre incelenmiştir. Elde edilen bulguların geçerliği ve güvenirliği, doğrudan alıntılar ve farklı uzman görüşleriyle sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yetkinliklerin, tüm sınıf düzeylerinde metinlere kıyasla daha çok etkinlikler üzerinden gerçekleştiği görülmüştür. Bunun yanı sıra kitaplarda yer alan yetkinlikler arasında dengeli bir dağılımın gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Genel olarak metin ve etkinlik düzeyinde ana dilde iletişim yetkinlikleri, sosyallik ve vatandaşlık yetkinlikleri, öğrenmeyi öğrenme yetkinlikleri, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri ön planda yer alırken dijital yetkinlikler, inisiyatif alma/ girişimcilik yetkinlikleri ve yabancı dillerde iletişim yetkinlikleri en az sayıda yer verilen yetkinlikler olmuştur.

Keywords
Etkinlik, metin, öğretim programı, Türkçe ders kitabı, yetkinlik.
Kaynakça