THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED INSTRUCTION ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES COURSE: A META-ANALYSIS STUDY

Abstract

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerindeki genel etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında YÖK Tez Merkezinde taranan ve deneysel modelde gerçekleştirilen 55 yüksek lisans ve doktora tezi meta analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Meta analiz yöntemiyle her bir çalışmanın bağımsız ve birleştirilmiş etki büyükleri incelenmiştir. Etki büyüklüğünün belirlenebilmesi için Cohen’nin g etki değeri ölçüt alınmıştır. İlgili çalışmalar öncelikle yayın yanlılığı ve homojenlik açısından test edilmiştir. Çalışmaların yayın yanlılığı göstermediği ve heterojen dağıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda meta analiz rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre analize dâhil edilen çalışmaların her birinin bağımsız olarak akademik başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Meta analizle bütünleştirilen çalışmaların genel etki büyüklüğü ise 0.990 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda sosyal bilgiler dersinde teknoloji destekli öğretimin akademik başarı üzerinde geniş ölçüde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sosyal bilgiler, teknoloji destekli öğretim, akademik başarı, meta analiz.
Kaynakça