FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOTIVATION: STUDENTS BARRIERS TO ONLINE LEARNING

Abstract

Günümüzde yaşanan salgın ve afet durumlarında çevrimiçi öğrenmeden sıklıkla yararlanılmaktadır. Yüz yüze eğitimle karşılaştırıldığında çevrimiçi öğrenmenin avantajlarına karşılık birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çevrimiçi öğrenme sürecinde ortaya çıkan öğrenme engellerinin akademik motivasyonu etkilemesidir. Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi öğrenme sürecinde üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının yordayıcısı olarak öğrenci engellerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu’da bulunan üniversitelerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenimine devam eden 386 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Akademik Motivasyon Ölçeği”, “Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Engelleri Ölçeği” ve araştırmacıların hazırladığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda çevrimiçi öğrenme engellerinin akademik motivasyon ile genel olarak orta düzeyde ve anlamlı ilişkilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çevrimiçi öğrenme engellerinin akademik motivasyon için anlamlı yordayıcılar olduğu ortaya koyulmuştur. Araştırma sonuçları akademik motivasyonu etkileyen çevrimiçi öğrenme engellerinden en önemli yordayıcının akademik beceriler olduğunu göstermiştir.

Keywords
Akademik motivasyon, çevrimiçi öğrenme, öğrenci engelleri, regresyon, yordama.
Kaynakça