INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL COMPETENCY PERCEPTIONS AND ATTITUDES TO MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PRE-SERVICE TEACHERS

Abstract

Ölçme ve değerlendirme, eğitimin ve eğitimde kalite arayışının temel unsurlarından biridir. Bu çalışmada ölçme ve değerlendirme dersi almış öğretmen adaylarının bu derse yönelik genel yeterlik algılarının ve tutumlarının belirlenmesi, genel yeterlik algısı ve tutum arasındaki ilişki, ilişkinin derecesi ve ölçme ve değerlendirme dersine yönelik genel yeterlik algısının tutuma olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla “Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği”, bu derse yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans programlarına kayıtlı ölçme ve değerlendirme eğitimi almış öğretmen adayları oluşturmaktadır. Ankete katılan öğretmen adayları, seçkisiz olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Lisans programlarına göre tabakalara ayrılan evren içerisinde 342 öğretmen adayı seçilmiştir. İki ölçek için lisans programlarının ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Varyans analizi sonucu ortaya çıkan farklılıkların hangi lisans programları arasında olduğu Post-Hoc testleri içerisinden Tukey testi ile belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bu derse yönelik genel yeterlik algıları ve tutum arasındaki ilişki araştırılmış ve genel yeterlik algılarının tutuma olan etkisi regresyon analizi ile tespit edilmiştir.

Keywords
Ölçme ve değerlendirme, tutum, öğretmen adayları, eğitim, yeterlik algısı.
Kaynakça