AN INVESTIGATION INTO ALGERIAN STUDENTS’ AWARENESS OF TURKISH CULTURE

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Cezayir’deki Türkoloji bölümlerinde okuyan Türkçe öğretmeni adaylarının Türk kültürüne yönelik farkındalıklarını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini Türkoloji öğrenicileri, örneklemini ise Cezayir 2 Üniversitesi ve Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümlerinde öğrenimi devam eden öğreniciler oluşturmaktadır. Öğrenicilerin Türk kültürüne yönelik farkındalıklarını tespit etmek amacıyla özellikle maddi kültür bilgisine dayalı sorularla görüş formu hazırlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış form ile toplandığı ve formda açık uçlu sorulara yer verildiği için betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Betimsel analiz aracılığıyla yorumlanan veriler, içerik analizi yöntemiyle daha derin bir işleme tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda öğrenicilerin Türk kültüründen birtakım ögeleri bildiği görülmekle birlikte öğreticilerin Türk dili ve kültürünün sunumunda yetersiz olduğu; metodoloji, materyal ve uygulama eksikliğinin bulunduğu; öğrenicilerin Türk kültürü ögelerini daha çok dizilerden ve filmlerden öğrendiği tespit edilmiştir. Öğrenicilerin açık uçlu sorulara verdiği cevaplardan hareketle öğreticilerin ve öğreticileri yetiştiren programların nitelik açısından desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Yabancı dil öğretimi, Türkçe, Türkoloji, hedef kültür, kaynak kültür.
Kaynakça