THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF TURKISH TEACHERS

Abstract

Gerek toplumsal alanda gerekse mesleki yaşamda iletişim ile duygu durumunun iyi yönetilmesi kişinin yaşam doyumunda önemli bir yere sahiptir. Özellikle sosyal bir meslek olan öğretmenlikte iletişim ile duygusal zekâ durumu oldukça önemlidir. Öğretmenlerin duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki onların öğrencilere olan yaklaşımlarını, mesleki başarılarını etkileyebilmektedir. Bu hususlardan hareketle bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline dayalı olan bu çalışmaya 284 gönüllü Türkçe öğretmeni katılmıştır. Ölçme aracı olarak Reuven Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ve Mumcuoğlu (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan duygusal zekâ envanteri (EQ-i) ile Huang ve Lin (2018) tarafından geliştirilen ve Çinpolat, Çıkrıkçı (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan Kişilerarası İletişim Yetkinliği Envanteri (KİYE) kullanılmıştır. SPSS 22.0 programı ile yapılan analiz sonuçlarına göre, Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı ilişki vardır.

Keywords
Duygusal zekâ, iletişim becerileri, Türkçe öğretmenleri.
Kaynakça