A NEW PERSPECTIVE TO THE DEDE KORKUT STORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF HABITUS, CAPITAL AND FIELD CONCEPTS OF PIERRE BOURDIEU

Özet

20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden biri olan Pierre Bourdieu, sosyal bilimler alanına yeni kavramlar kazandırmasının yanında mevcut kavramların kapsamını da genişletmiştir. Bourdieu, her kavram ve kuramın incelenen olgu ve olaya göre açıklayıcılığının değişebileceği varsayımından yola çıkarak  kavramlar arasındaki ikiliklere eleştirel bir bakış açısı getirmiştir.  Bourdieu’nun alan, habitus ve sermaye kavramları neden ve sonuç arasında iki yönlü, dönüşlü dairesel ilişkiler kurarak sosyal bilimlerde eylemin kendisini tetikleyen etmenleri anlamlandırmaya çalışır.   Bu çalışmada, Bourdeiu'nun sosyal bilimler alanındaki ikiliklere  müdahaleye dayalı anlayışıyla geliştirdiği alan, habitus ve sermaye gibi kavramların edebî metinleri anlamlandırmada ve yorumlamada etkili olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma, Bourdeiu'nun bu kavramlarıyla yapılacak yeni edebî incelemelere de kapı aralamaktadır.Anahtar Kelimeler

Alan, Dede Korkut Hikâyeleri, habitus, Pierre Bourdieu, sermaye.


Reference