THE ADAPTATION OF TEACHER GRIT SCALE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Abstract

Bu araştırmanın amacı Baraquia (2020) tarafından geliştirilen Öğretmen Kararlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçek on dört maddeden ve öğretmenlikte azim ile öğretmenlikte tutku ve amaç olarak adlandırılan iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmaya toplamda 641 (402+239) öğretmen ve öğretmen adayı dâhil olmuştur. Ölçeğin psikometrik özellikleri incelenirken AFA, DFA ve ölçüt bağıntılı geçerlik, test tekrar test, Cronbach alfa güvenirliği yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ölçüt bağıntılı ölçek geçerliliğini hesaplamak için Duckworth ve Quinn (2009) tarafından geliştirilen ve Sarıçam, Çelik ve Oğuz (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kısa Azim Ölçeği eklenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iki boyutlu yapının (Öğretmenlikte azim, Öğretmenlikte tutku ve amaç) uyum iyiliği değerleri [CMIN=141.943, sd=76 CMIN/sd =1.87; (p=.00), RMSEA=.061, CFI=.96, GFI=.93, TLI=.95, SRMR=.040] olarak hesaplanmış dolayısıyla mükemmel bir uyum göstermiştir. Ek olarak, madde faktör yüklerinin .61 ila .77 arasında değiştiği görülmüştür. Öğretmen Kararlılık Ölçeği ile Kısa Azim Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı için Cronbach alfa değeri ölçeğin bütünü için α=.92; öğretmenlikte azim alt faktörü için α=.85, öğretmenlikte tutku ve amaç alt faktörü için α=.91 olarak çıkmıştır. Düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .44 ile .77 arasındadır. Tüm bu sonuçlar 14 madde ve iki boyuttan oluşan Öğretmen Kararlılık Ölçeğinin Türk öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinde kararlılık düzeyini değerlendirmede yararlanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.Keywords

Geçerlilik, güvenilirlik, kararlılık, öğretmenlik, tutku.


Kaynakça