MEANINGLESSNESS OF LIFE IN THE WORKS NAMED WAITING FOR GODOT AND CLINTON GODSON
(GODOT’YU BEKLERKEN VE CLINTON GODSON ADLI ESERLERDE YAŞAMIN ANLAMSIZLIĞI )

Yazar : Elmas ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1713-1728
284    1961


Abstract
This article is a comparative study of Waiting for Godot (1948) by Samuel Beckett and Clinton Godson (1970) by Leyla Erbil. The first one is an absurd play; the second one is a short absurd story that the traditional forms in modern literature were rejected. In this study focused on the concepts absurdity and meaninglessness of life in Beckett’s and Erbil’s works, the endless waitings and questionings that have no solutions aside from absurd and meaningless conversations, in other words futile questionings and waitings ironically covered the both works will be discussed and evaluated in the light of the method of comparative literature.

Keywords
Meaninglessness, absurd, irony, humor, postmodernism, existentialism, nihilism.

Özet
Bu makale Samuel Beckett’ın Godot’yu Beklerken (1948) ile Leyla Erbil’in Clinton Godson (1970) adlı eserlerinin karşılaştırmalı bir çalışmasıdır. İlki absürd bir oyun; ikincisi, modern edebiyatta geleneksel formları yıkan kısa absürd bir öyküdür. Beckett ve Erbil’in eserlerindeki saçmalık ve yaşamın anlamsızlığı kavramları üzerine odaklı olan bu çalışmada, her iki eseri de kapsayan saçma ve anlamsız konuşmalar bir yana, hiçbir çözüme ulaşamayan sonsuz bekleyiş ve sorgulayışlar, bir başka deyişle beyhude sorgulayışlar ve ironik bekleyişler karşılaştırmalı edebiyat yöntemi ışığında tartışılacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Anlamsızlık, saçma, ironi, mizah, postmodernizm, varoluşçuluk, nihilizm.