GOGOL’UN “PALTO” VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
(A COMPARATIVE VIEW OF GOGOL'S “PALTO” AND KAFKA'S “DÖNÜŞÜM” NOVELS )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1729-1745
11    2650


Abstract
Bu çalışmanın amacı, Gogol’un Palto’su ile Franz Kafka’nın Dönüşüm’ünü metinlerarasılık bağlamında karşılaştırmalı yöntemle çözümlemektir. Yapılan çözümleme komparatistik çalışmalardan “motif” ağırlıklı yapılacaktır. Palto ve Dönüşüm adlı yapıtların ortak motifi ana kahramanlar olarak belirlenmiştir. Böylece bu iki yapıtın kahramanları üzerinden vermeye çalıştığı mesajların benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırılacaktır. Bütün kültürel, tarihsel ve edebi farklılıklara rağmen iki kahraman arasındaki benzerlikler üzerinde durulacaktır. Hem Akakiy Akakiyeviç’in hem de Gregor Samsa’nın yaşandığı zaman dilimi, yapıtların içinden çıktığı ulusal ve evrensel ölçekteki kültürün düşündürdükleri, her iki yapıtın karşılaştırmalı bir inceleme için oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords
Karşılaştırmalı Edebiyat, Palto, Dönüşüm.

Özet
The aim of this study is to analyze Gogol’s Palto and Kafka’s Dönüşüm in a comparative way in the context of interlinking. The analysis will be based on the “motive” from the comperative studies. The common motive of Palto and Dönüşüm were identified as the main heroes. Therefore, the similarities and differences of the messages that these two works are trying to convey through the heroes will be compared. In spite of all cultural, historical and literary differences, similarities between the two heroes will be emphasized. Both Akakiy Akakiyyevich and Gregor Samsa have shown that both works have a rich content for a comparative review of the national and universal culture from which the works originate.

Anahtar Kelimeler
Comparative Literature, Palto, Dönüşüm.