EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİON OF ATTİTUDES OF PRESERVİCE TEACHERS İN FACULTY OF EDUCATİON AND PEDAGOGİCAL FORMATİON GROUPS TOWARDS TEACHİNG PROFESSION )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1976-1994
51    1468


Abstract
Bu çalışmada amaç Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile pedagojik formasyon grubu (Türk Dili ve Edebiyatı) arasındaki öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemek ve bu tutumların çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir fark gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmanın evrenini; 2015-2016 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 4. sınıfta öğrenim gören 46, 2015-2016 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı pedagojik formasyon grubunda öğrenim gören 58 olmak üzere toplamda 104 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Temizkan (2008) tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Erdağı Toksun (2016) tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler istatistiki açıdan normal dağılım göstermediği için non-parametrik testler ile analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; pedagojik formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının lisans son sınıf öğrencilerine göre daha iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarının bazılarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Görüşmeler sonucunda da formasyon grubu öğrencilerinin Türkçe öğretmen adaylarına göre mesleğe yönelik tutumları daha iyi düzeyde çıkmıştır.

Keywords
Meslek, öğretmen, formasyon, tutum.

Özet
The purpose of this study is to determine the attitudes betweenthe fourth-year students of Turkish Teaching in the faculty of education and the pedagogical formation group (Turkish Language and Literature) towards teaching profession and to find out whether or not these attitudes show a significant difference in terms of various variables. The population of the study consisted of a total of 104 students including 46 fourth-year students studying in Turkish Education in the Faculty of Education in Kafkas University in academic year of 2015 - 2016 and 58 students studying at pedagogical formation in Faculty of Education, Kafkas Universityin academic year of 2015 - 2016. The data were collected through “The Attitude Scale of toward Teacher Profession” prepared by Temizkan (2008) and interview form prepared by Erdağı Toksun (2016). Analyses were performed through nonparametric tests since the collected data did not show normal distribution. According to the results obtained, it was found that the students in the pedagogical formation group had a better level of attitudes toward teaching profession compared to the fourth-year students. Furthermore, a significant difference was determined in some of the subscales of the scale based on the variables of gender. In the qualitative dimension of the study, the data collected were analyzed by using the method of content analysis. As a result of the interviews, it was revealed that the students of the formation group had a better level of attitude towards the profession than theTurkish preservice teachers.

Anahtar Kelimeler
Profession, teacher, formation, attitude.