AŞKIN ON DOKUZ HÂLİ: ANADOLU MASALLARINDA “ÂŞIK OLMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(NINETEEN STATES OF LOVE: AN EVALUATION ON MOTIF OF “FALLING IN LOVE” IN ANATOLIAN TALES )

Yazar : Sagıp ATLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1839-1865
13    1892


Abstract
Masal, toplumun sözlü kültürü, inanç yapısı ve gelenekleri gibi farklı konularda bilgi içeren bir türdür. Bu yönüyle masallar üzerinde hem metin hem de bağlam merkezli kuramlara bağlı olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda masallardaki âşık olma motifinin birkaç başlıkta ele alındığı görülmektedir. Yapılan okumalar neticesinde bu motifin daha farklı şekillerde Anadolu masallarında yer aldığı tespit edilmiş ve bu konu üzerinde metin tahlili yöntemiyle çalışma yapılma gereği duyulmuştur. Bu çalışmada, Anadolu’dan derlenmiş masallardaki âşık olma motifinin kaç farklı şekilde ele alındığı tespit edilerek bunların örnekleriyle birlikte ortaya konulması amaçlanmıştır. Onun için Anadolu’nun 21 farklı yöresinden derlenen 1234 masal taranmıştır. Tarama sonucunda bu masallardaki âşık olma motifinin on dokuz şekli tespit edilmiştir. Makalede ilk önce masallardaki aşk ve âşık olma motifi hakkında genel bilgi verilmiş, sonra tespit edilen âşık olma motifleri örnekleriyle birlikte açıklanmıştır.

Keywords
Masal, tarihî-coğrafi Fin metodu, motif, âşık olma motifi, Anadolu.

Özet
A fairy tale is a genre that contains information on different issues such as oral culture, belief structure and traditions. In this respect studies have been conducted depending on both the text and context-centered theories. In these studies, it is seen that the motif of love in the fairy tales is handled under many titles. As a result of the readings we made, it has been found that this motif takes place in Anatolian tales in different forms, so a study on this subject has been done by means of text analysis method. In this study, it was aimed to determine how many different kinds of motifs of love in Anatolian tales were employed and put them together with their examples. 1234 story texts compiled from Anatolian’s 21 different locations have been scanned. As a result of the scanning, nineteen forms have been identified. Firstly, after giving a general information about the motifs of love and falling in love in the fairy tales, the identified motifs of falling in love were explained together with the examples.

Anahtar Kelimeler
Tale, historical-geographical Fin method, motif, the motif of falling in love, Anatolian.