ENVERÎ DÎVÂNI’NIN MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DE BULUNAN BİR NÜSHASI ÜZERİNE
(ON THE A COPY OF ENVERI’S DIVAN LOCATED IN THE MEDINA )

Yazar : Ömer Faruk GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1696-1712
9    1501


Abstract
Biyografik kaynaklarda hayatı hakkında bilgiye rastlanmayan Enverî, XVI. yüzyıl Türk edebiyatı şairlerinden dîvân sahibi bir şahsiyettir. İçerisinde 400’ü gazel olmak üzere çeşitli nazım şekillerinden manzumeler ihtiva eden Enverî Dîvânı’nın elde iki nüshası mevcuttur. Nüshalardan birisi, Süleymaniye Kütüphanesinde 07 Tekeli 750 katalog numarası ile kayıtlıdır. Bu nüsha oldukça eksiktir. Tarafımızdan tespit edilen diğer nüsha ise, Medîne’de Ârif Hikmet Bey Kütüphanesinde yer almakta olup Dîvân’ın tam nüshası olması bakımından önemlidir. Enverî Dîvân’ı üzerinde daha önce bir çalışma yapılmıştır. Ancak çalışmanın yalnızca Süleymaniye Kütüphanesindeki eksik nüsha üzerinden yapılması, hem Dîvân’ın tam metninin ortaya konulamamasına sebep olmuş, hem de metin bağlamında birçok hatayı beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Dîvân’ın tam nüshasının bilim dünyasına tanıtılması ayrıca bir öneme sahiptir. Zira nüshalar arasında bir karşılaştırma ile Dîvân’ın tenkitli metninin kurulmasına imkân oluşmuştur. Ayrıca Dîvân’ın yeniden ele alınması ve söz konusu eksiklikler ile hataların giderilerek, Enverî Dîvânı’nın tenkidli neşrinin, Türk edebiyatı tarihine kazandırılması mümkün olacaktır.

Keywords
Klasik Türk edebiyatı, Enverî, dîvân, Medîne-i Münevvere.

Özet
Enverî who has no information about life in biographical sources, is a 16th century poets of Turkish literature. There are two copies of Enveri’s Dîvân which contains poems from various poetic forms 400 of which are of ghazal. One of the copy is registered in Süleymaniye Library with 07 Tekeli 750 catalog number. This copy is incomplete. The other copy determined by us is located in Arif Hikmet Beg Library in Medîna and is important in that it is a complete copy of dîvân. A study has already been made on the Enveri’s Dîvân. However, the fact that the Dîvân was done only through the missing copy in the Süleymaniye Library, prevented the establish of the full text of the dîvân, but also caused many mistakes. In this direction it is important that the complete copy of the Dîvân is introduced to the world of science. Because, with a comparison between the manuscripts, it was possible to establish the critical text of Dîvân. In addition, it will be possible to reconsider the Dîvân and eliminate deficiencies and mistakes and to bring the critical publication of Enveri’s Dîvân to the history of Turkish literature.

Anahtar Kelimeler
Classical Turkish literature, Enverî, Dîvân, Medîna.