İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE READING HABITS AND PREFERENCES OF PRIMARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS )

Yazar : Halil TAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1947-1975
8    1342


Abstract
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ve okumaya ilişkin tercihlerini belirlemek ve değerlendirmektir. Bu çalışmada, bazı öğrencilerin okumayı severken ve her fırsatta okumayı tercih ederken, bazı öğrencilerin okumaktan neden hoşlanmadıkları, öğrencilerin daha fazla okumak için ne istedikleri, okumaktan ne bekledikleri, okumayı nasıl algıladıkları, hangi durum ve şartların değişmesi halinde daha fazla okuyabilecekleri sorularına cevap aranmaktadır. Betimsel nitelikli bu araştırmanın çalışma grubunu, olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden oranlı tabakalı örnekleme ve sistematik örnekleme yöntemleriyle seçilen 300 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 11 sorudan oluşan “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri” başlıklı anketle toplanmıştır. Öğrencilerin veri toplama aracına verdikleri yanıtlardan oluşan nicel verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun okumaktan çok keyif aldıkları, hemen hemen her gün kitap okudukları ve yeteri kadar okuduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların okumaya ilişkin olumlu tutum sergiledikleri, ders kitapları dışında en fazla dijital materyalleri okumayı tercih ettikleri, yazınsal tür olarak macera türünü yeğledikleri belirlenmiştir. Okumanın tercih edildiği alanlar açısından katılımcıların çoğunun evde yatak odasını, okulda sınıfı, kamusal alanda ise şehir kütüphanelerini tercih ettikleri görülmüştür. Daha çok anneleriyle okumayı ve okuduklarını anneleriyle paylaşmayı tercih eden katılımcıların faydalı olduğunu düşündükleri için okudukları saptanmıştır.

Keywords
Okuma alışkanlığı, okuma tercihleri, okuma kültürü, öğrenci.

Özet
The aim of this research is to determine and evaluate the reading habits of the 4th grade primary school students and their preferences for reading. In this study, looking for an answer to the questions that some students like to read and prefer to read at every opportunity, why some students don’t like reading, what they want to read more, what they expect from reading, how they perceive reading, and what situations and circumstances change. The study group of this descriptive study constitutes 300 primary and 4th grade students selected by probability based sampling methods with proportional layer sampling and systematic sampling methods. The data of the study were collected with a questionnaire titled "Reading Habits and Preferences of Primary School Students in 4th Grade" consisting of 11 questions. Nicel verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. According to the findings, it was found that the vast majority of participants thought that they enjoyed reading very much, almost every day they read books and read as much as they can. In addition, it was determined that the participants preferred to read the most positive attitude, to read the most digital materials except textbooks, and to adventure as a literary genre. In terms of the areas where reading is preferred, most of the attendees preferred bedrooms in the home, classrooms in the school, and city libraries in the public area. It was determined that they read more because of it was beneficial for the participants who preferred to read with their mothers and share what they read with their mothers.

Anahtar Kelimeler
Reading habit, reading preference, reading culture, student.