YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(VIEWS ABOUT CERTIFICATE PROGRAM OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE FOREIGN TURKISH TEACHING CERTIFICATE PROGRAM )

Yazar : Şener DEMİREL   - Yelda KÖKÇÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1884-1901
11    1539


Abstract
Türkiye, son yıllarda bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylar sonucunda mülteci akınına uğramıştır. Özellikle Suriye’den göç eden 3 milyondan fazla mülteciye Türkçe öğretmek hayati önemi taşımaktadır. Bunun yanında Afrika’dan Asya’ya Avrupa’dan Amerika’ya çok sayıda ülkeden çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelen insanların Türkçe öğrenme ihtiyaçları da yadsınmaz bir gerçektir. Muhtemel sorunların çözümü için başta yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ve yurt içinde TÖMER gibi kuruluşlar olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş yabancılara Türkçe öğretmek için ciddi bir çalışma içine girmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programına katılan kursiyerlerin sertifika programı hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla nitel desende yürütülen araştırmada 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilgili programa katılan 6 kadın, 4 erkekten oluşan 10 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların ders içeriği, akademik personel, ölçme değerlendirme teknikleri ve program içeriği hakkında olumlu; kullanılan yöntem ve teknikler ve ders süreleri hakkında ise olumsuz görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, sertifika programı, içerik analizi.

Özet
Turkey, as a result of events occurring in its geography has undergone in recent years the influx of refugees. Especially, more than 3 million refugees who migrate from Syria have a vital importance to teach the language of this country. Besides, the desire to learn Turkish from people from Africa to Asia from Europe to America for various purposes from various countries is an indisputable fact. In order to solve the probable problems, many institutions and organizations such as Yunus Emre Institute and TOMER in Turkey have taken a serious effort to teach Turkish to foreigners. The purpose of this study is to determine the opinions of the trainees who attended the Foreign Language Turkish Language Teaching Certificate Program opened by Fırat University Turkish Teaching Practice and Research Center (TOMER) about the certificate program. For this purpose, a semi-structured interview form consisting of 9 questions was used in the qualitative research. The study group consisted of 10 participants consisting of 6 women and 4 men participating in the related program. In the analysis of the data, content analysis method was used. As a result of the research, participants were positive about course content, academic staff, assessment techniques and program content; the methods and techniques used and the time of the lesson.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish with foreign language, certificate program, content analysis.