GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ’NİN MEVLİD'İ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
(ON THE MAWLID OF GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ AND ITS VOCABULARY )

Yazar : Şükrü BAŞTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1500-1537
257    1981


Abstract
Oğuzcaya dayalı olarak gelişen Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihi içinde önemli bir yeri vardır. Özellikle Beylikler döneminde beylerin yazar ve şairleri Türkçe yazmaya sevk etmesiyle hem Türkçe yazılan eserlerin sayısı artmış hem de Oğuzca yazı dili olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu Türkçe eserlerin başında, sanat amacı gütmeden, halk için sade dille yazılan mevlitler gelmektedir. Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını, mucizelerini ve ölümünü konu alan bu manzum metinler, gerek konuları gerekse yazıldıkları dönemin söz varlığını ortaya koymaları açısından dil tarihimizde ayrı bir öneme sahiptirler. Bu çalışmamızda 15. yüzyıl şairlerinden Yahya b. Bahşî ve Mevlid'i tanıtılarak, Mevlid'in söz varlığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Eski Anadolu Türkçesi, Mevlit, Gönenli Yahya b. Bahşî, Söz Varlığı.

Özet
The Old Anatolian Turkish, which developed on the basis of Oghuz language, has an important place in the history of Turkish language. Especially during the period of principalities, both the number of works written in Turkish increased and also the Oghuz language took important steps to become a writing language by encouragement of writers and poets to write in Turkish by the governors. Most important of these Turkish works are mawlid (the Islamic memorial ceremonies) written in plain language for the common people without any artistic concerns. These poetic texts about his holiness Muhammad's birth, life, miracles and death have a special significance in our language history in terms both of their subjects and of exhibiting the vocabulary of the period in which they were written. The present study aims to introduce the poet of Yahya b. Bahşî and Mawlid (the Islamic memorial ceremonies) and reveal fundamental vocabulary of Mawlid.

Anahtar Kelimeler
Old Anatolian Turkish, Mawlid, Gönenli Yahya b. Bahşî (from the town of Gönen), Vocabulary.