MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUM SÜREÇLERİ HAKKINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON SCHOOL ORIENTATION PROCESSES OF VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Adem DAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1995-2012
126    1978


Abstract
Nitel desende tasarlanmış bu araştırmanın amacı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini zorlaştıran nedenleri, okul sosyal hizmeti bağlamında ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Sakarya’da amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş üç farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki altı okul yöneticisi ve bir rehber öğretmendir. Araştırma verileri üç bölümünden oluşan derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda toplanan veriler nitel analize tabi tutulmuş; üç tema, dokuz koda ayrılmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin ortaöğrenim disiplin yönetmeliğini bilmemeleri, akademik başarılarının düşük olması ve 9. sınıflarda haftada 40 saat kültür dersi ağırlıklı yoğun bir program uygulanması, okul ortamına uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Uyum problemi en fazla dışsal davranış problemi olarak yansımaktadır. 10. sınıfta alan seçimi büyük oranda uyum problemini ortadan kaldırmaktadır. 9. sınıfların oryantasyon süreçlerinin kısa sürede ve başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için okul sosyal hizmet uzmanlarına gereksinim vardır.

Keywords
Alan, Okul Sosyal Hizmeti, Uyum.

Özet
Objective of this research designed in qualitative pattern is to identify the reasons that challenge the school orientation processes of 9th grade students of Vocational and Technical Anatolian High Schools with respect to school's social services. Study group for the research consisted of six school principals and one school counsellor from three different Vocational and Technical High Schools ,chosen with purpose sampling method in Sakarya province. Research data was collected through in-depth interviewing method that consisted of three different sections. Data collected in this manner was analyzed qualitatively and was categorized in three themes and nine codes. Vocational and Technical Anatolian High Schools' 9th grade students' lack of knowledge on the disciplinary code and procedures for secondary education, their low levels of academic achievement, and the practice of providing a 40 hours of cultural subject dominated intensive program for 9th grade students were the factors challenging school orientation process. Adaptation problems were mostly reflected as external behaviour disorders. The field selection during 10th grade eliminated the adaptation problem to a great extent. Social service experts are needed for fast and effective completion of 9th grade students orientation processes.

Anahtar Kelimeler
Area, School Social Work, Integration.