TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ ÖZ YETERLİKLERİ
(SPEECH SELF-SUFFICIENCY OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TURKISH EDUCATION )

Yazar : Mehtap ÖZDEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1917-1930
267    1523


Abstract
Kişinin kendisini ifade etmek için gerek günlük hayatta gerekse meslek yaşantısında en çok başvurduğu dil becerisi konuşmadır. İletişim kurabilmenin ve iletişimin devam ettirilebilmesinin konuşma becerisindeki başarı ile ilgisi büyüktür. Mesleklerinin icrası sırasında konuşma becerisini en çok ve en etkili kullanmak zorunda olan meslek öğretmenlik mesleğidir. Türkçe öğretmenlerinin ise hem konuşma becerisini etkili bir şekilde kullanması hem de bu beceriyi öğrencilerine kazandırması beklenmektedir. Çalışmada Türkçe öğretmeni olmak amacıyla eğitim alan öğrencilerin konuşma becerisine yönelik öz yeterliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) tarafından geliştirilen “Konuşma Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği” aracılığıyla ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 224 lisans öğrencisinden toplanmıştır. Verilerin incelenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma, bağımsız değişkenler için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Öğrencileri, konuşma becerisi öz yeterlik alt boyutlarından en çok konuşma değerlendirme, en az topluluk önünde konuşma yeterliliklerine sahip olduklarını düşünmektedir. Cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin konuşma becerisi öz yeterlik algısında belirleyici olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
Konuşma, konuşma becerisi, öz yeterlik algısı, Türkçe eğitimi öğrencileri.

Özet
In order to express himself / herself, he speaks most of the language skills that he / she most frequently refers to in professional life in daily life. It is great to be able to communicate and to continue communication in relation to the success of speech. It is the occupation teaching profession that has to use the most and most effective way of speaking during the work. Turkish teachers are expected to use speech skill effectively and to gain these skills students. It was aimed to determine the self-efficacy of the students who took the training in order to teach Turkish in the study. For this purpose, relational scanning model is used from descriptive scanning models. The data were gathered from 224 undergraduate students studying in Turkish Education Department through "Speaking Skill Self-Efficacy Scale" developed by Katrancı and Melanlıoğlu (2013). Arithmetic mean and standard deviation, independent t test and one way ANOVA were used in the analysis of data. Turkish Language Education Undergraduate Students think that speaking skills have the most ability to assess speech and at least have the ability to speak in front of the community from the self-efficacy sub-dimensions; gender and class variables were not determinative in the perception of self-efficacy.

Anahtar Kelimeler
Speaking, speaking skill, self-efficacy perception, Turkish education students.