TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE APPLICABILITY OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF THE TEACHERS )

Yazar : Kürşad Çağrı BOZKIRLI   - Onur ER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1931-1946
7    1417


Abstract
Bu araştırmanın amacı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilirliğini Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırma kapsamında Kars ilinde (merkez ve Susuz, Arpaçay, Akyaka ilçeleri) çeşitli liselerde görev yapmakta olan 23 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılarca geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda açık uçlu beş soru bulunmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırmaya göre Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin çoğunluğu Türk dili ve edebiyatı öğretim programının özel amaçlarına ve kazanımlarına ulaşamadıklarını ifade etmiş ve bunu öğrencilerin yetersizliğine bağlamışlardır.

Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı Programı, öğretmen görüşleri, nitel araştırma.

Özet
The aim of this study is to examine the applicability of Turkish Language and Literature Teaching Program according to the views of Turkish language and literature teachers. 23 Turkish language and literature teachers working in various high schools in the province of Kars (central and Susuz, Arpaçay, Akyaka districts) were interviewed within the scope of the research. Participants were identified by convenience sampling. The data of the study were collected by interviews conducted using the semi-structured interview form developed by the researchers. There are five open-ended questions in the semi-structured interview form. The collected data were analyzed by content analysis method. According to the research, most of the teachers of Turkish language and literature stated that they could not reach to the special aims and acquirements of the Turkish language and literature teaching program and attributed it to the inadequacy of the students.

Anahtar Kelimeler
Turkish Language And Literature Course Program, teachers’ views, qualitative research.