PERTEV NAİLİ BORATAV’IN DERLEYİP YAYIMLADIĞI MASALLARIN GROTESK ÖGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE TALES COMPILED AND WRITTEN BY PERTEV NAILI BORATAV IN TERMS OF GROTESQUE ELEMENTS )

Yazar : Erhan ŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 166-179
139    1268


Abstract
Türk masalları üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren Pertev Naili Boratav’ın derleyip yayımladığı 48 masalı grotesk ögeler açısından incelemeyi amaçlayan bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemiyle de veriler çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre şiddet eylemlerinden öldürme dağılım açısından ilk sırada yer alırken bıçaklanma/hançerlenme/şişlenme ve karın yırtma ise en alt düzeydedir. Çözümlenen masallarda 4 farklı olağandışı varlıkla (dev, canavar, ejderha, bitişik varlıklar) karşılaşılmıştır. Ayrıca sadece 3 grotesk mekân (mağara, orman ve vahşi doğa) belirlenmiştir. Grotesk figürlerden kötülük yapan bir hayvan ilk sırada yer alırken farklı sıklık düzeyiyle kocakarı, kötülük peşindeki erkek ve cadı belirlenen diğer grotesk figürlerdir. Sonuç olarak çalışma kapsamında çözümlenen masallardaki grotesk ögelerin Türk masal özelliklerine göre şekillendiği ve Türk masallarının genel özelliklerinden kopuş yaşanmadan grotesk ögelerin içeriğe yansıdığı görülmektedir. Bunun dışında masallardaki grotesk ögelerin çocuğun kimlik edinimi sürecinde ve eğitim ortamlarında yararlanılabilecek nitelik ve işlev taşıdığı söylenebilir.

Keywords
Pertev Naili Boratav, Türk halk masalı, grotesk öge, içerik analizi.

Özet
In this study, which aims to examine 48 fairy tale grotesque elements that are written and compiled by Pertev Naili Boratav, who carried out important studies on Turkish folk tales, document analysis was used as a data collection method. The data were also analyzed by the content analysis method. According to the obtained findings, while killing from violent acts takes the first place in terms of distribution, stabbing/poniarding/skewering and abdominal tearing is at the lowest level. In the analyzed tales, 4 different unusual creatures (giant, monster, dragon, conjoined men) were encountered. Also, only 3 grotesque places (cave, forest, and wild nature) have been identified. While an animal that does evil takes the first place among the grotesque figures, with the different frequency levels, husband and wife, men and witches in pursuit of evil are other grotesque figures identified. As a result, it is seen that the grotesque elements in the tales analyzed within the scope of the study are shaped according to the characteristics of Turkish fairy tales and grotesque elements are reflected in the content without breaking the traditional folk tales. Except this, it can be said that the gothic elements in tales carry the qualities and functions that can be utilized in the process of a child’s identity acquisition and educational mediums.

Anahtar Kelimeler
Pertev Naili Boratav, Turkish folktale, grotesque elements, content analysis.