ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATON ABOUT LIFE SKILLS OF PRE-SERVİCE TEACHERS )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1832-1851
40    564


Abstract
Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerini tespit edip yaşam becerileri düzeylerinin artırılması için üniversitelerden beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin ikinci üniversite okuma ve sosyal-kültürel etkinliklere katılma değişkenlerine göre farklılaşma gösterip göstermediği de bu çalışma kapsamında amaçlanmıştır. Çalışma karma yöntem olarak tasarlanmıştır. Karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Araştırmada evren olarak öğretmen adayları belirlenmiştir. Toplam 330 öğretmen adayından elde edilen veriler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi formu ve Yaşam Becerileri ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın nitel bölümünde görüşmeye katılan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu, üniversite eğitimlerinin yaşam becerilerine olumlu anlamda katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Keywords
Beceri, yaşam becerileri, öğretmen adayı, karma araştırma.

Özet
The aim of this study is to determine the life skills levels of pre-service teachers and to determine what their expectations from universities are to increase their life skills levels. In addition, it was aimed to determine whether the life skills of the pre-service teachers varied according to their studyings in second university and their participation in social-cultural activities. Descriptive sequential pattern was designed as a mixed method. In the study, 330 pre-service teachers registered in the faculty of education were determined as the population. As a result of the research findings, it was concluded that the level of life skills of pre-service teachers was high. In addition, the majority of pre-service teachers participating in the qualitative part of the research emphasized that university education contributes positively to life skills.

Anahtar Kelimeler
Skill, life skills, pre-service teacher, mixed method.