SÜHAN MEYDANINDA İKİ KEMÂNKEŞ: NEFÎ VE NEVÎZÂDE ATÂYÎ
(TWO ARCHERS IN THE WORD SQUARE: NEFÎ AND NEVÎZÂDE ATÂYÎ )

Yazar : Emre VURAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1454-1471
5    759


Abstract
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin iktisadî, siyasî ve sosyal açıdan büyük buhranlar yaşadığı bir yüzyıldır. Bu dönemde devlet içerisinde görülen kaosun ve düzensizliğin toplum üzerinde yaratmış olduğu etkilerin hiciv dili ile dışa vurumu haline gelen Nefî, hicivleriyle dönemin devlet adamlarına ve şairlerine karşı acımasız ve sert bir dil kullanmıştır. Nefî’nin karşısında ise bu yüzyılda kullanmış olduğu dile karşı aynı sertlikle cevap veren Nevîzâde Atâyî bulunmaktadır. Bu iki şairin birbirlerine karşı yazmış oldukları şiirlere bakıldığında, iki şair arasında çok ciddi bir düşmanlığın olduğu açığa çıkar. Bu şairler birbirlerini sadece kaleme aldıkları eserler vasıtası ile eleştirmemiş, yeri geldiğinde birbirlerinin kişiliklerine de ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulunmuşlardır. Bu hakaretlerden ortaya çıkan en önemli sonuç ise apaçık bir şekilde gözler önüne serilen nefret ve kindir. Çalışmamızda Nefî’nin ve Nevîzâde Atâyî’nin birbirlerine karşı kaleme aldıkları hakaret ve sövgü içerikli şiirler incelenmiş ve bu iki şair arasında oluşan husûmetin ayrıntıları aktarılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Hiciv, Nefî, Nevîzâde Atâyî.

Özet
XVIIth century in which the Ottoman Empire suffered great economic, political and social crisis. Nefî, who became the expression of the effects of chaos and disorder in the state with the satirical language on society, used a brutal and harsh language against the statesmen and poets of the period with his satires. Against Nefî, there is Nevîzâde Atâyî who responds with the same hardness to the language he used in this century. Looking at the poems of these two poets against each other, it turns out that there is a very serious hostility between the two poets. These poets did not criticize each other not only through the works they wrote, but also when they filed, they made heavy accusations and insults against each other's personalities. The most important result of these insults is the hatred and hatred that is manifestly revealed. In our study, the poems with insults and abusions that Nefî and Nevîzâde Atâyî wrote against each other were examined and details of the hostility formed between these two poets were tried to be conveyed.

Anahtar Kelimeler
Satire, Nefî, Nevîzâde Atâyî.