ÖĞRETMEN MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(TEACHER MOTIVATION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY )

Yazar : Vahit Ağa YILDIZ   - Adnan TAŞGIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1741-1754
294    955


Abstract
Bu çalışmada, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin çeşitli boyutlarına ilişkin motivasyon düzeylerini tespit etmek üzere geçerlik ve güvenirliğe sahip bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Erzurum ilinde görev yapan 617 öğretmenden oluşmuştur. Ölçeğin geliştirilme sürecinde ilk olarak alan yazın taraması yapılarak 65 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasına ilişkin olarak kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliliğini sağlamak üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçta, “Okul Yönetimi”, “Mesleki Doyum ve Kişisel Gelişim” ve “Öğretim Süreci ve Öğrenciler” şeklinde adlandırılan üç faktör ve 28 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte bulunan üç faktör, toplam varyansın %63’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin bütünü için iç tutarlık katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin kabul edilebilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Keywords
Öğretmen, motivasyon, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik.

Özet
The study aims to develop a valid and reliable measurement tool to determine the motivation levels of teachers for various dimensions related to the teaching profession. The participants consist of 617 teachers working in Erzurum. In the scale development study, a literature review was conducted and a pool of 65 items was created. In the validity studies of the scale, expert opinion was obtained for content validity, and explanatory and confirmatory factor analysis was conducted. When the results are evaluated, a reliable and valid scale consisting of 28 items and three-factor named as "School Management", "Job Satisfaction and Personal Development" and "Education Process and Student” obtained. The three factors in the scale explain 63% of the total variance. Total internal consistency coefficient was found as .95. These values indicate that the validity and reliability characteristics of the scale are acceptable.

Anahtar Kelimeler
Teacher, motivation, scale development, validity, reliability.