LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME
(STUDYING POSTGRADUATE: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS BASED ON TEACHER EXPERIENCES )

Yazar : Ali Çağatay KILINÇ   - Osman KARAHALİLÖZ - Fatih BEKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1755-1774
5    746


Abstract
Lisansüstü öğrenimini tamamlamış öğretmenlerin deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanmıştır. Araştırmaya farklı üniversitelerde lisansüstü öğrenimini tamamlamış dokuz öğretmen katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Betimsel analiz tekniğiyle araştırma verileri çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, lisansüstü öğrenimin anlamları içinde kültürel gelişim ve alan bilgisini genişletme katılımcılar tarafından en çok dile getirilen noktalar olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme yapma amaçlarının lisansüstü öğrenime yükledikleri anlamlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun lisansüstü öğrenim görmeyi belli bir alanda uzmanlaşmak ve akademik personel olarak görev almak için istedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler lisansüstü öğrenimin avantajlarına maddi katkısını dezavantajlarına ise psikolojik yorgunluk ve yetersizliği dâhil etmişlerdir. Araştırmada katılımcılardan bazıları lisansüstü öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilişkili olarak ders dönemi içerisinde görecekleri dersleri seçme özgürlüğünün kendi ellerinde olmadığını ve dersi veren hocaların lisansüstü öğrenciler tarafından objektif olarak seçilmemesi nedeniyle derslerin etkililiğinin düştüğünü belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
Lisansüstü öğrenim, öğretmen, deneyim, nitel araştırma, fenomenoloji.

Özet
The purpose of this study is to unveil the experiences of teachers who are pursuing postgraduate education. This study is designed in qualitative research method and phenomenology design. Nine teachers who have completed postgraduate education in different universities participated in the study. Criterion sampling and maximum variation sampling were used to choose the participants. In order to collect the data, a semi-structured interview form developed by the researchers was used. The descriptive analysis technique was used to analyze the data. When the findings of the study were examined, the most important points expressed by the participants were the expansion of cultural development and field knowledge within the meaning of graduate education. In addition, it was seen that teachers' aims of doing postgraduate education were in line with the meanings attributed to postgraduate education. It was found that the majority of the participating teachers wanted to specialize in a specific field and to work as academic staff. Teachers also included the financial contribution of postgraduate education to their advantages and psychological fatigue and insufficiency to their disadvantages. Some of the participants mentioned that the freedom to choose the courses they would see during the course period is not in their own hands and the lack of objective selection of academic staff decreases the effectiveness of the courses. Results were discussed in line with the literature and various suggestions were presented.

Anahtar Kelimeler
Postgraduate education, teacher, experience, qualitative research, phenomenology.