KUŞAK DEĞİŞKENİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNDE İKİ DİLLİLİK, DİL SEÇİMİ VE DİL BAĞLILIĞI
(BILINGUALISM, LANGUAGE CHOICE, AND LANGUAGE LOYALTY IN AHISKA TURKS IN KYRGYZSTAN IN TERMS OF THE GENERATION VARIABLE )

Yazar : Kayhan İNAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1557-1580
242    759


Abstract
Baskın dil ve kültürün çevrelediği dil topluluklarında dilin sürdürülmesi ortak bir çaba gerektirir. Dili sürdürme ve kullanmada gösterilen bu çaba dil bağlılığı içinde ele alınır. Kırgızistan’daki Ahıska Türkleri de yaşadıkları sürgünün üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen Türkçenin sürdürülmesi ve Türk kimliğinin yaşatılmasında büyük bir kararlılık göstermiştir. Bu araştırmada da Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin Türkçeye olan dil bağlılıkları kuşak değişkenine göre incelenmiştir. Betimsel tarama modeline göre yapılandırılan araştırma Bişkek ve çevresinde yaşayan 131 Ahıska Türkünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler dil biyografisi anketi ve Türkçe dil bağlılığı ölçeği ile toplanmıştır. Veriler 30-60 yaş grubundaki katılımcıların Türkçe yeterlikleri ve Türkçe kullanımlarının 10-29 yaş grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasa da 30-60 yaş grubunun Türkçe dil bağlılığı puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 10-29 yaş grubundaki katılımcılar Türkçenin sürdürülmesi ve kullanılmasında olumlu tutuma sahip olsalar da bunu uygulamaya dönüştürememektedir. Bütün bu sonuçlar üç kuşak modelini doğrular niteliktedir.

Keywords
İki dillilik, dil bağlılığı, dil sürdürümü, kuşaklar arası farklılıklar, Ahıska Türkleri.

Özet
Maintaining language in language communities surrounded by the predominant language and culture requires a joint effort. This effort in maintaining and using language is defined within language loyalty. Ahiska Turks in Kyrgyzstan has shown a great determination in maintaining Turkish and Turkish identity even after 75 years of their forced exile. In this study, Turkish language loyalty in Ahiska Turks living in Kyrgyzstan was analyzed in terms of the generation variable. This study, based on descriptive survey model, was conducted with 131 Ahiska Turks living in Bishkek and surrounding areas. Data were collected using the language biography questionnaire and Turkish language loyalty scale. Data demonstrate that Turkish proficiency and Turkish usage is higher in participants of 30-60 age group than in participants on 10-29 age group. In addition, although there has not been any statistically significant difference, it is observed that the 30-60 age group has higher Turkish language loyalty scores. Although participants in the 10-29 age group have a positive attitude towards the maintaining and using Turkish, this cannot be put into practice. All these results confirm the three-generation model.

Anahtar Kelimeler
Bilingualism, language loyalty, language maintenance, intergenerational differences, Ahiska Turks.