DEMOKRATİK KÜLTÜR BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUMLULUKLARI
(THE RESPONSIBILITIES OF TEACHING TURKISH IN CREATING DEMOCRATIC CULTURAL CONSCIOUSNESS )

Yazar : Erkan ÇER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1634-1645
4    561


Abstract
Bu araştırmanın amacı, demokratik kültür bilincinin oluşturulmasında Türkçe öğretiminin sorumluluklarını ortaya çıkarmaktır. Türkçe öğretiminin amacı anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, düşünen ve duyarlı bireyler yetiştirmek olduğuna göre bu amacın demokratik kültürle ilişkisinin kurulması gereklidir. Bu bakımdan, Türkçe öğretimi sürecinde demokratik bir sınıf ortamının oluşturulması, güzel sanatların olanaklarından yararlanılması, yarışma yerine işbirliği ve paylaşıma önem verilmesi, okuma kültürü süreciyle demokratik kültür bilincinin oluşturulması, çok uyaranlı bir öğretim anlayışının yeğlenmesi, çocuk gerçekliğinin öncelenmesi, açık toplum yapısının yansıtılması, demokratik tutum ve davranışları ortaya çıkartan yöntem ve tekniklerin kullanılması, baskı ve otoritenin bir problem çözme aracı olarak kullanılmaması, Türkçe öğretmeninin demokratik tutum ve davranışları içselleştirmesi, anlama ve anlatma becerilerinin etkili bir biçimde kullanılmasının öğretilmesi, demokratik kültür bilincinin oluşturulmasında Türkçe öğretiminin başat sorumlulukları arasındadır. Demokrasi kültürünün bir gereği olarak öğretmen ve öğrencilerin belirtilen bütün bu değişkenlere yönelik farkındalık, bilinç ve duyarlık geliştirmesi, Türkçe öğretimi sürecinin demokratik bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyabilir.

Keywords
Demokratik kültür bilinci, Türkçe öğretimi, sorumluluk.

Özet
The purpose of this study is to reveal the responsibilities of teaching Turkish in creating democratic cultural consciousness. Since the purpose of teaching Turkish is to educate individuals who have developed comprehension, thinking and sensitive skills, it is necessary to establish the relationship between this purpose and democratic culture. In this respect, the establishment of a democratic classroom environment in the process of teaching Turkish, the use of the opportunities of fine arts, giving importance to cooperation and sharing instead of competition, the creation of democratic culture awareness through the process of reading culture, the choice of a very stimulating teaching approach, reflecting the open society structure, democratic, the use of methods and techniques that reveal attitudes and behaviors, not using pressure and authority as a problem solving tool, internalizing Turkish teachers' democratic attitudes and behaviors, teaching effective use of comprehension and expression skills, teaching Turkish culture in creating democratic culture consciousness are among the primary responsibilities. As a requirement of the culture of democracy, teachers and students to develop awareness and sensitivity towards all these variables may allow Turkish teaching process to have a democratic structure.

Anahtar Kelimeler
Democratic cultural consciousness, Turkish teaching, responsibility.