SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
(THE TURKISH COURSE CURRICULUM IN TERMS OF VOCABULARY ENRICHMENT )

Yazar : Aslı MADEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 756-777
8    755


Abstract
Araştırmada, uygulamada olan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın söz varlığını zenginleştirme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özel amaç, yaklaşım, öğrenme öğretme sürecine dair açıklamaları ve kazanımları incelenmiştir. Araştırma nitel yaklaşıma uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın veri kaynağını, 2019 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) oluşturmaktadır. Veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel ve içerik analizi bir arada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın söz varlığını zenginleştirmeye dair özel bir amaca sahip olduğu, programın temel yaklaşımının söz varlığı öğretiminde öğrenci merkezli ve aktif katılımlı bir süreci gerektirdiği tespit edilmiştir. Tüm öğrenme alanlarında söz varlığını zenginleştirmeye yönelik kazanımların yer aldığı, ancak ilişkili kazanımların daha çok okuma ve yazma öğrenme alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bunun yanında ilkokuldan ortaokul sonuna kadar devamlılık gösteren kazanımların bulunması da ulaşılan önemli sonuçlardandır.

Keywords
Türkçe dersi, öğretim, program, söz varlığını zenginleştirme.

Özet
In the research, it is aimed to evaluate the Turkish Course Curriculum in terms of the enrichment of vocabulary. In order to achieve this goal, the explanations and objectives of the Turkish Course Curriculum regarding the general objectives, approach, learning teaching process were examined. The research was carried out in accordance with the qualitative approach. The data source of the research is the Turkish Course Curriculum updated in 2019. Data related to Turkish Course Curriculum was collected by document analysis technique. The data obtained were subjected to descriptive and content analysis. As a result of the research, it was determined that there is a general- objectives statement about enrichment the vocabulary in Turkish Course Curriculum. The approach applied in the curriculum requires a student-centered and active participation-based process in vocabulary teaching. There are objectives in all language arts / skills to enrichment of vocabulary. However, it was observed that the related objectives were mostly concentrated in the skills of reading and writing learning. In addition, it is also important to that find objectives continue from primary school to the end of middle school.

Anahtar Kelimeler
Turkish course, teaching, curriculum, enrichment of vocabulary.