SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROZALYA ANA ADLI HİKÂYESİNDE EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜ GÖRÜNÜMLERİ VE KELİMELERİN DUYGU DEĞERİ ÜZERİNE
(ON THE COLLOCATION VIEWS AND EMOTION VALUES OF THE WORDS IN THE STORY OF SEVİNÇ ÇOKUM NAMED ROZALYA ANA )

Yazar : İlker AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1472-1488
46    812


Abstract
Ölçünlü dilin en gelişmiş alanlarından birini oluşturan edebiyat dili, dilin günlük kullanım kalıplarının sınırlarını zorlayarak kendine özgün bir yol arar. Bu arayış kadın yazarların kaleminde daha belirgin ve özenli bir görünüm kazanır. Bu çalışmada, Rozalya Ana adlı hikâyesi incelenen Sevinç Çokum’un eserleri buna en iyi örnektir. Sevinç Çokum, sosyal olayların insanın iç dünyasında meydana getirdiği yansımaları etkili dil kullanımıyla eserlerinde ustaca yansıtır. Rozalya Ana adlı hikâyede, İkinci Dünya Savaşı sonunda Stalin tarafından Orta Asya’nın ıssız topraklarına sürgüne gönderilen Kırım Türklerinin tekrar kendi topraklarını yurt edinmeleri konu edilir. Bu araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan metin dilbilimi, iletişim işlevi taşıyan dilsel birimler olarak tanımlanan metinleri, dil bilgisi ve metin dilbilgisinin ötesinde, yakınlık, uyumluluk, dış dünya ya da gönderge düzlemiyle ilişkileri açısından bağlaşıklık, bağdaşıklık-tutarlılık gibi ilkeler uyarınca belirlemeyi, bu alanda biçimsel bir tanımlama ortaya koymayı amaçlayan dil bilimi dalıdır. Nitel araştırma yönteminin doğası içinde gerçekleştirilen bu çalışmada, metin dilbiliminin ortaya koyduğu yineleme, eşdizimsel örüntü gibi temel yaklaşım ve kavramlardan yararlanılarak Rozalya Ana adlı hikâye yorumlanmış, sözcüklerin duygu değerine değinilmiş, ayrıca yazarın dil ve üslubu üzerinde de durulmuştur. Göç, soğuk, baskı gibi motiflerin öne çıktığı metinde, esenliksiz sözcüklerin esenlikli sözcüklerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Sevinç Çokum, Rozalya Ana, eşdizimsel örüntü, sözcüklerin duygu değeri.

Özet
Literary language, which constitutes one of the most advanced areas of the standard language, searches for a unique way by pushing the limits of the language's daily usage patterns. This quest gains a more distinct and attentive look in the pen of female writers. In this study, the works of Sevinç Çokum which we are going to examine her story named Rozalya Ana, are the best examples for this area. Social events, which makes individual effects on people, is projected greatly by Sevinç Çokum works, with an effective language use. In the story named Rozalya Ana the Crimean Turks, who were exiled to the desolate lands of Central Asia by Stalin at the end of the Second World War, are storied their returning to own land again. Text linguistics, which forms the theoretical framework of this research, is a branch of linguistics that aims to identify texts defined as linguistic units with a communication function in accordance with the principles such as cohesion and coherence in terms of their relationship with the proximity, compatibility, outside world or the plane of reference beyond grammar and text grammar, and to provide a formal definition in this field. In this study, carried out in the nature of the qualitative research method, the story called Rozalya Ana was interpreted by using basic approaches and concepts such as repetition and collocation pattern revealed by text linguistics, the emotional value of used words has been mentioned, and the language and style of the author were also emphasized. In the text, where motifs such as migration, cold and pressure come to the fore, it was determined that the words not euphories are more than word euphories.

Anahtar Kelimeler
Sevinç Çokum, Rozalya Ana, collocation, emotion value of the words.