AZERBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN DİL SİYASƏTİ
(LANGUAGE POLICY IMPLEMENTED DURING THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIG )

Yazar : Elçin İBRAHİMOV    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1411-1424
298    1027


Abstract
Doğu'da ilk demokratik devlet sistemini kuran Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (28 Mayıs 1918), halkımıza bağımsızlık kararlılığını gösterdi. Azerbaycan'da dil politikasının uygulanması Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde başlar. Bu döneme kadar (hem 20. yüzyılda hem de özellikle 20. yüzyılın başlarında), büyük Azerbaycan aydınları, anadilinin yanı sıra Azerbaycan'daki dil süreçleri hakkında bazı yorum ve önerilerde bulunmuşlar. Ancak Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulmasından sadece bir ay sonra, 27 Haziran 1918'de Azerbaycan (Türk) dilinin devlet dili olarak resmi beyanı, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kurulan ulusal ideolojinin doğrudan sonucuydu. Hükümetin kararına göre Rus dilinin devlet kurumlarında, yargı, idare ve ülkedeki diğer mevkilerde sorumlu olanlar devlet dilini gerekli seviyede öğreninceye kadar devlet kurumlarında kullanılmasına izin verildi. Azerbaycan (Türk) dilini devlet dili ilan eden ilk resmi belge, büyük bir tarihsel rol oynamasının yanı sıra, Azerbaycan'da ulusal dil politikasının oluşturulması ve ulusun çıkarları için doğru ideolojik konumun temelini atmıştı.

Keywords
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, dil politikası, Azerbaycan (Türk) dili, devlet dili.

Özet
The Azerbaijan Democratic Republic (May 28, 1918), which created the first democratic state system in the East, demonstrated the determination of our people to declare our independence. The implementation of language policy in Azerbaijan dates back to the time of the Azerbaijan Democratic Republic. Prior to that period (both in the twentieth century and especially in the early twentieth century), prominent Azerbaijani intellectuals made certain comments and suggestions about the mother tongue, as well as the language processes in Azerbaijan. However, only one month after the establishment of the Azerbaijan Democratic Republic, on June 27, 1918, the official declaration of the Azerbaijani (Turkish) language as the state language was the direct result of the national ideology established in the late 19th and early 20th centuries. According to the government's decision, the Russian language was allowed to be used in government institutions until those in charge of the judiciary, administration and other positions in the country learned the state language at the required level. The first official document declaring the Azerbaijani (Turkish) language the state language, along with playing a great historical role, laid the foundation for the formation of national language policy in Azerbaijan and the right ideological position in the interests of the nation.

Anahtar Kelimeler
Azerbaijan Democratic Republic, language policy, Azerbaijani (Turkish) language, state language.