DİNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS ABOUT APPLICABILITY OF LISTENING STRATEGIES )

Yazar : Abdurrahman GÜNDÜZ   - Sezgin DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1697-1719
254    1069


Abstract
Dinleme sürecindeki hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz becerilere dinleme stratejileri denir. Bu çalışmada alan yazında belirlenen dinleme stratejilerinin uygulanabilirliğine dair Türkçe öğretmenlerinin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bitlis il merkezindeki devlet okullarında aktif olarak çalışan 3’ü kadın, 8’i erkek olmak üzere 11 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma, nitel türde fenomenolojik desende oluşturulmuş; 2’si üstbilişsel, 7’si bilişsel strateji, 1 soru ise dinleme stratejilerinin uygulanabilirliğini artırma ile ilgili olup yarı yapılandırılmış 10 maddelik görüşme kılavuzu üzerinden Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Toplanan veriler, betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuş, elde edilen bulguların frekansları çıkarılmıştır. Kodlayıcı güvenirliğini sağlamak adına iki ayrı araştırmacı tarafından kodlanan veriler arasındaki uyum yüzdesi %86’dır. Elde edilen sonuçlara göre dinleme stratejilerinin kullanımını güçlendiren ya da zayıflatan beş temel başlık belirlenmiştir: öğretmen, dinleme materyali, öğrenci, ortam ve konuşmacı.

Keywords
Ana dili eğitimi, anlama, dinleme, strateji, sözlü dil.

Özet
The skills that we use to achieve our goals in the listening process are called listening strategies. With this study, the Turkish teachers’ opinions were defined, regarding the applicability of the listening strategies included in the literature. The study group of the research was consisted of 11 Turkish teachers including 3 females and 8 male, working at the public schools in Bitlis city center, in 2018-2019 academic year. The Turkish teachers’ opinions were explored with an interview form having ten items, formed in qualitative pattern and phenomenological type, including 2 metacognitive strategy questions, 7 cognitive strategy questions and 1 question increasing the applicability of the listening strategie. The data collected in the research were subjected to the content analysis, and the frequencies of the resulting findings were obtained. The compliance between the data encoded by two seperate researchers for the ensurance of reliability of the study, is 86 percent. According to the results obtained in the research, five essential titles that make the usage of listening strategies stronger or weaker, were defined as follows: teacher, listening material, student, environment, and speaker.

Anahtar Kelimeler
First language education, comprehension, listening, strategy, oral language.