İLKOKUL VE ORTAOKULA DEVAM EDEN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE EDUCATION PROBLEMS OF MIGRANT CHILDREN IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL )

Yazar : Serkan KOŞAR   - Fatih ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1799-1831
232    911


Abstract
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da ilkokul ve ortaokul düzeyindeki göçmen çocukların eğitim sürecinde karşılaştıkları eğitim sorunlarına yönelik, okul yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Katılımcıların tespitinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için Ankara ili merkez ilçelerine bağlı okullarda görev yapan 35 okul yöneticisine 2018-2019 eğitim-öğretim güz döneminde görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların göçmen öğrencilerin sorunlarına ilişkin görüşlerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Görüşme metinlerinin analizinde uygun tema, kategori ve kodlamalar kavramsal çerçeveye bağlı kalınarak tablolar ile ortaya konmuştur. Göçmen öğrencilerin dil-iletişim problemleri, aile yapılarının farklı, karmaşık ve kalabalık olması, sokak hayatına bağımlı olunması, göçmen öğrencilerin aralarındaki geçimsizlikler, kültür farklılığına bağlı uyumsuzluk, psikolojik durumları, maddi imkânsızlıkları, kalabalık nüfus, çocuk işçiliği, ailenin ilgisiz ve eğitimsiz olması, beslenme, barınma, sağlık ve temizlik sorunları, öğrencilerin okula yardım alabilmek için gönderilmesi, Türk eğitim sistemine uyumda güçlük, aidiyet duygusunun olmayışı, savaş travmasından çıkamamış olmaları tespit edilen temel sorunlar arasında yer almaktadır. Göçmen öğrencilerin uyum programına dahil edilmeleri, travma nedeniyle psikolojisi bozulan aile ve çocuklara rehabilitasyon desteği sağlanması, çocuk işçiliğinin önüne geçilerek temel ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması önerilmektedir.

Keywords
İlkokul, ortaokul, göç, göçmen, eğitim, yönetici.

Özet
The aim of this study is to determine the opinions of school administrators about the educational problems faced by immigrant children at primary and secondary level in Ankara. Qualitative research method and phenomenology design was used in the study. Maximum diversity and criterion sampling were used for purposeful sampling which is one of the random sampling methods. In order to collect the research data, 35 school administrators working in schools connected to the central districts of Ankara were interviewed in the 2018-2019 Fall Semester. Content analysis was used to analyze the views of the participants about the problems of immigrant students. In the analysis of the interview texts, the appropriate themes, categories and codes were put forward in tables with the conceptual framework. Language-communication problems of immigrant students, family structures are different and complex, dependence on street life, incompatibility between immigrant students, cultural differences unwanted, psychological situations, financial impossibilities, crowded population, child labor, unrelated and uneducated family, nutrition, shelter , health and cleanliness problems, sending students to school to get help, difficult in adapting to the Turkish education system, lack of belonging, and not being able to survive war trauma are among the main problems identified. It is recommended to include immigrant students in the adaptation program, to provide rehabilitation support to families and children whose psychology is impaired due to trauma, to prevent child labor and to meet basic needs.

Anahtar Kelimeler
Primary school, secondary school, migration, ımmigrant, education, manager.