YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN OKUTMANLARIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATING INTERCULTURAL COMMUNICATION PERCEPTIONS OF THE LECTURERS WORKING ABROAD: A QUALITATIVE STUDY )

Yazar : Gülşen YILMAZ   - Nagihan TEPE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1616-1633
55    599


Abstract
İletişim, ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme ile gerek ülkeler arasında gerekse de insanlar arasındaki sınırlar kalkmıştır. Bu hareketliliğin sonucu olarak da farklı kültürlerden insanların çeşitli amaçlarla bir araya geldiği ve iletişim kurduğu ortamlar artmıştır. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim ortamlarıdır. Özelikle kendi kültüründen farklı kültürlere sahip ülkelerde görev yapan eğitimcilerin kültürel farklılıklara duyarlı olması ve kültürlerarası iletişim becerisine sahip olması beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında Türk Dili ve Türk Kültürü okutmanlığı yapmak üzere görevlendirilmiş öğretmenlerin kültürlerarası iletişim algılarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak yürütülen bu araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kültürler arası iletişime olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Kültürel farklılık kavramına ilişkin algılarını ise daha çok manevi ya da soyut unsurlar olarak ifade ettikleri görülmüştür.

Keywords
Kültürlerarası iletişim, kültürlerarası duyarlılık, kültürlerarası farkındalık, kültürlerarası beceriklilik, öğretmen.

Özet
With the developments in communication, transportation Technologies and globalization, by which the borders have been removed, people have become more mobile. As a result of this mobility, environments where people from different cultures come together and communicate for various purposes have increased. It is expected that educators working in countries with cultures different from their own culture to be sensitive to cultural differences and have intercultural communication skills. Within this context, the aim of the research is to determine the intercultural communication perceptions of teachers assigned by the Ministry of National Education to teach Turkish language and culture abroad. According to the results of the research, using the phenomenology design, the teachers have positive feelings about intercultural communication. In addition, they expressed their perceptions about the concept of cultural difference as spiritual or abstract elements.

Anahtar Kelimeler
Intercultural communication, intercultural sensitivity, intercultural awareness, intercultural compe