KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI: BARAK ODASI VE GELENEĞİ
(CULTURAL MEMORY SPACE: BARAK ROOM AND TRADITION )

Yazar : Cevdet AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1519-1533
4    653


Abstract
İnsanın fizikî ve sosyal çevresiyle kurduğu ilişkiler bütünü kültür yapılarını oluşturur. Bu yapılar toplumların kültürel belleğini teşkil eder. Yaşanılan mekânlar, kültürel bellek biçimlerinin kodlama alanıdır. Mekân, toplumun bellek deposu olarak kültürel sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunur. Topluluğun üyeleri tarafından aynı mekânda bulunmak, ortak deneyimin ve belleğin paylaşılmasını sağlar. Bu ortamlarda kuşaklar arası bir kültürel iletişim söz konusudur. Aynı mekânda bulunmanın belirlediği ortak davranış kalıpları, topluluğun değer ve tutumlarının oluşmasında önemli bir etkendir. Makalede Barak Türkmenlerine ait köy odaları kültürel bellek mekânı olarak incelenmiştir. Makalenin amacı, kültürel bellek mekânı olarak Barak odasının, topluluğun tarihî ve edebî kimliğini korumada oynadığı rolü ortaya koymaktır. Bu çerçevede öncelikle literatür taraması yapılmış, veriler doküman analizi tekniğiyle toplanmış ve tespit edilen verilerin doğrulanmasında kaynak kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan incelemede Barak Türkmenlerinin göç ve iskân süreçlerinde oluşan sözlü kültür ve sözlü tarih belleğinin oda ekseninde korunup kuşaklar arasında aktarıldığı tespit edilmiştir. Barak odalarının yöre kültüründe meclis, misafirhane, eğlence mekânı, yas evi gibi birden çok işleve sahip olması, bu kültürel paylaşıma ortam hazırlamıştır.

Keywords
Kültürel bellek, mekân, Barak, gelenek, oda.

Özet
The cultural structures that the person establishes with his physical and social environment constitute the cultural structures. These structures constitute the cultural memory of societies. The living spaces are the coding area of cultural memory forms. Space contributes to the provision of cultural continuity as the memory store of the society. Being in the same place by the members of the community enables the sharing of shared experience and memory. In these environments, there is an intergenerational cultural communication. Common behavioral patterns determined by being in the same place are an important factor in the formation of the values and attitudes of the community. In the article, village rooms belonging to Barak Turkmen were examined as a place of cultural memory. The purpose of the article is to reveal the role of the Barak room as a place of cultural memory in preserving the historical and literary identity of the community.In this framework, firstly, literature search was made, data were collected by document analysis technique and interviews were made with the source people in verifying the detected data. In the examination, it was determined that the verbal culture and oral history memory formed during the migration and settlement processes of Barak Turkmens were preserved in the room axis and transferred between generations. The fact that Barak rooms have more than one function in the local culture such as parliament, guest house, entertainment place, mourning house has prepared an environment for this cultural sharing.

Anahtar Kelimeler
Cultural memory, space, Barak, tradition, room.