TÜRKÇE DERSİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER'S OPINIONS OF THE TURKISH COURSE FOR SYRIAN STUDENTS )

Yazar : Esra Nur TİRYAKİ   - İbrahim OĞRAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1581-1601
280    1015


Abstract
Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe dersinin Suriyeli öğrencilere öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde (GEM) çalışan 40 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşüne sunulan yapılandırılmış “Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecine yönelik öğretmen görüşme formu” kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler, içerik analizi yöntem ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda “Derse hazırlıkta dikkat ve motivasyon sağlama, yabancılara Türkçe öğretiminde dersin işlenişi ve geri bildirim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri, sınıf atmosferi ve okulun fiziksel koşullarının dil öğretimine etkisi, yabancılara Türkçe eğitimi açısından öğretim programının değerlendirilmesi, yabancılara Türkçe eğitimde materyal kullanımının önemi, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikler” temaları bulunmuştur.

Keywords
Dil öğretim süreci, yabancılara Türkçe öğretimi, öğretmen görüşleri.

Özet
The main purpose of this study is to determine the teachers' views on the teaching process of Turkish lessons to Syrian students. The study group of the research consists of 40 teachers working in official schools and temporary education centers (GEM) affiliated to the Ministry of National Education within the scope of the Project for Supporting the Integration of Syrian Students to the Turkish Education System (PIKTES) in Şahinbey and Şehitkâmil districts of Gaziantep in the 2017-2018 academic year. In this study, descriptive scanning model was used. In the research, the structured “teacher interview form for the Turkish learning process of Syrian students”, which was presented to the expert opinion by the researcher, was used as a data collection tool. The data obtained from the structured interview form were evaluated by the content analysis method. As a result of the research, “Providing attention and motivation in preparation for the lesson, the opinions of the teachers about the teaching of the lesson in the Turkish teaching and the feedback process, the class atmosphere and the physical conditions of the school on language teaching, evaluation of the curriculum in terms of Turkish education for foreigners, the importance of using materials in Turkish education for foreigners, Turkish for foreigners The teaching methods and techniques used in the teaching of" were found.

Anahtar Kelimeler
Language teaching process, turkish education for foreigners’, teachers’ opinion.