TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(TURKISH TEACHING STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE COURSE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION )

Yazar : Ebru BOZPOLAT   - Hatice YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1670-1696
54    760


Abstract
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (EPDE) dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 58 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çoğunluğunun EPDE dersine başlamadan önce bu ders hakkında fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir. EPDE dersi öğrencilere “Bilişsel”, “Duyuşsal”, “Devinişsel” ve “Sosyal” alanda katkı sağlamıştır. Öğrenciler bu derste etkinlik hazırlarken; resmî kurumlardan ve birçok kişiden destek almıştır. Öğrenciler derste; etkinlik ile ilgili, kişisel, grup içi, materyallerle ilgili, resmî prosedürle ilgili, zamanla ilgili, mekânla ilgili ve teknik konularda sorun yaşamış, bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmuştur. Öğrenciler EPDE dersinin materyal ve eğitim teknolojisi kullanımı becerilerine etkisi olduğunu, meslek hayatlarında bu dersin katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.

Keywords
Program dışı etkinlikler, Türkçe öğretmenliği, öğretmen adayı.

Özet
The aim of this study was to determine the opinions of Turkish Teaching 2nd grade students towards Extracurricular Activities in Education (ECAE) course. In this study, in which qualitative research method was preferred, case study design was adopted. The research was carried out with 58 students studying at Sivas Cumhuriyet University Faculty of Education Department of Turkish Teaching in the fall semester of the 2019-2020 academic year. Semi-structured interview form was used as the data collection tool in the study. Content analysis method was employed in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that most of the students did not have an idea about the ECAE course at the beginning of the term. ECAE course contributed to the students in the “Cognitive”, “Affective”, “Psychomotor” and “Social” fields. While preparing an activity for this course, students received support from official institutions and many people. The results indicated that in addition to the personal and in-group problems, the participants had problems with regard to the activity, materials, official procedures, time related, spatial and technical issues, and they offered solutions to these The students stated that the ECAE course had an effect on their skills of using materials and educational technology, and that they thought this course would contribute to their professional lives.

Anahtar Kelimeler
Extracurricular activities, Turkish teacher, student teacher.