KIRŞEHİR YÖRESİ AĞITLARINDA AL(A)MANYA İMGESİ
(GERMANY IMAGE IN KIRŞEHİR REGION LAMENT )

Yazar : Yeliz SAYGILI SAVAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 681-702
42    565


Abstract
30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında yapılan “İş Gücü Antlaşması”, iş gücü göçü sürecinin miladı olmuş ve bundan sonra birçok Avrupa ülkesi (Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsveç…) ile de benzer antlaşmalar imzalanmıştır. İmzalanan antlaşmalar neticesinde bu ülkeler bir umut kapısı olarak görülmüş ve vatandaşlarımız Almanya başta olmak üzere bu ülkelerin yolunu tutmuşlardır. İlk işçinin Almanya’ya gidişinden bu yana birçok yurttaşımız ya gurbette ya da sıla yolunda hayatını kaybetmiştir. Bunun yanı sıra sılaya gidip dön(e)meyen birçok gurbetçimizin var olduğunu da bilmekteyiz. Bu göçler sonucunda çeşitli sebeplerle yaşanan kayıpların acısı sılada kalanlar aracılığıyla sözlere dökülerek sadece Almanya ağıtları diyebileceğimiz bir ağıt repertuvarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şüphesiz ki bu ağıtlar, üreticisinin düşünce dünyasını şekillendiren ve içselleştirdiği bazı olayların tasarlanarak imgeler vasıtasıyla sunulmasıyla oluşmuştur. Kişiler güçlü bir anlatımla ifade ettikleri bu imgeler aracılığıyla zihinlerinde var olan gerçek dünyaya dair gözlemleri, nesneleri, gerçekleşmesini istedikleri durumlara dair beklentilerini söze dökmüşlerdir. Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan tespit edilen Almanya temalı ağıt metinleri konularına göre tasniflendirilmiştir. İnsanların ortak ızdıraplarının canlı bir şekilde yer aldığı bu ağıt metinlerinde hissedilenler imgelerle yeniden tasarlanmış olup bu tasarımlar ile de toplumun göç, Al(a)mancı, Al(a)manya gibi kavramlara olan bakış açısı açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords
Al(a)manya, imge, Kırşehir, ağıt, işçi göçü.

Özet
October 30, 1961 date, which was held between Turkey and Germany "Labor Agreement", the labor migration process milan had been, and after many European countries (Belgium, Austria, the Netherlands, France, Sweden ...) are also signed similar treaties. As a result of the signed agreements, these countries were seen as a hope door and our citizens took the path of these countries, especially Germany. Since the first worker went to Germany, many of our compatriots have died either abroad or on the way to homeland. In addition, we know that there are many expatriates who cannot go to the river and cannot return. As a result of these migrations, the pain of the losses suffered for various reasons was put into words by those who remained in the family, and a repertoire of lament that we can only call Germany laments has emerged. Undoubtedly, these laments are formed by the design and presentation of some events that shape and internalize the world of thought by their producers. Through these images that they express with a strong expression, people have expressed their observations, objects, and expectations about the real world in their minds. In this study, Germany themed lament texts determined from various sources were classified according to their subjects. In these texts of lament in which the common suffering of people live vividly, what is felt is redesigned with images, and with these designs, the perspective of society on concepts such as migration, German, Germany has been tried to be explained.

Anahtar Kelimeler
Germany, ımage, Kırşehir, lament, labor migration.