RUS SEMBOLİST ŞAİRLER A. A. BLOK, V. YA. BRYUSOV VE K. D. BALMONT’DA DEVRİMİN YANSIMASI OLARAK İSKİTLER
(SCYTHIANS AS A REFLECTION OF THE REVOLUTION IN POEMS OF THE RUSSIAN SYMBOLIST POETS A. A. BLOK, V. YA. BRYUSOV, K. D. BALMONT )

Yazar : Ersin ÇETİNKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 633-648
8    490


Abstract
Edebiyat bilimi, ait olduğu topluma mal olmuş konuları içerisinde barındırdığı sanatsal biçimlere göre ele alır. Bu biçim bazen kendisini nesir, bazen de şiir olarak gösterir. Modernist sanat akımlarından olan, şiiri açıklayıcı işlevinden ve materyalist tavrından kurtarmayı amaçlayan sembolizm akımı, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkar ve 20. yüzyıl edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Sembolizm akımında yetkin eserler veren Rus yazarlar edebiyatta bir “Gümüş Çağ”ın yaşanmasına vesile olurlar. Rus sembolizmi ülkenin iç dinamiklerine göre şekillenir ve özgünlüğüne ulaşır. Tarih boyunca birçok medeniyeti barındıran kadim iki devlet Rusya ve Türkiye bu bağlamda İskit medeniyetini sahiplenme yarışına girer. Bulunan belgeler ve arkeolojik kazılar İskitlerin kökenini Türk olarak işaret eder. İskit medeniyeti var olduğu dönemde her açıdan çok ileride bir medeniyet olduğu için kavmin sahiplenilmesi çabası büyük önem arz eder. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan İskit medeniyetinin yansımalarını Rus sembolist şairler A. A. Blok, V. Ya. Bryusov ve K. D. Balmont’un şiirlerinde incelemek çalışmamızın özünü oluşturmaktadır.

Keywords
Rus dili ve edebiyatı, Rusya tarihi, Türk tarihi, İskitler, sembolizm.

Özet
The science of literature deals with the subjects belonging to the society, according to the artistic forms it contains. This sometimes manifests itself in prose, sometimes in poetry. The symbolism movement, which is one of the modernist art movements, aims to save poetry from its explanatory function and materialist attitude. The symbolism movement emerged in France at the end of the 19th century and influenced 20th century literature. Russian writers, who produce competent works in the symbolism movement, are instrumental in experiencing a "Silver Age" in literature. Russian symbolism is shaped according to the internal dynamics of the country. Russia and Turkey, two countries that have hosted many civilizations throughout history enters the race to own the Scythian civilization in this context. Documents and archaeological excavations indicate that the Scythians originated from the Turks. Since the Scythian civilization was far ahead in every aspect during its existence, the effort to embrace the Scythian civilization is of great importance. The essence of our study is to examine the reflections of the Scythian civilization, which has an important place in world history, in the poems of Russian symbolist poets A. A. Blok, V. Ya. Bryusov and K. D. Balmont.

Anahtar Kelimeler
Russian language and literature, Russian history, Turkish history, scythians, symbolism.