5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ ŞİİRLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE POEMS IN THE 5TH GRADE TURKISH COURSE BOOK ACCORDING TO THE CRITERIA OF CHILD-APPROPRIATENESS )

Yazar : Şener DEMİREL   - Hacer DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 720-740
11    662


Abstract
Şiir; öğrencilerin dilsel, duyuşsal, zihinsel gelişimlerinin yanında kişilik gelişimlerini de çeşitli yönlerden desteklemektedir. Bu nedenle çocuğun gelişimi açısından eğitimde kullanılan şiir metinlerinin seçimi oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışma, doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı; ‘5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirler, çocuğa görelik ölçütlerine uygun mudur?’ sorusuna cevap bulmaktır. İnceleme materyali; amaçlı ve seçkisiz örneklemeyle belirlenen MEB Yayınlarına ait 5. sınıf Türkçe ders kitabı içerisinde yer alan şiirlerdir. Çalışmada araştırmacılar tarafından, ortaokul düzeyindeki Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlere Yönelik Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı geliştirilmiştir. Şiirlerin genelinin çocuğa görelik ölçütlerine göre yeterli düzeyde olduğu ve dolayısıyla öğrencilerin ana dili becerilerini, bütünsel gelişimlerini, derse olan ilgi, tutum ve motivasyonlarını destekleyici nitelikte olduğu ifade edilebilir.

Keywords
Türkçe eğitimi, ders kitabı, çocuk şiirleri, çocuk edebiyatı, çocuğa görelik.

Özet
Poetry supports students' linguistic, affective and mental development as well as their personality development in various aspects. Therefore, the selection of poetry texts used in education is important for the development of the child. This study is a qualitative research conducted with a document analysis method. The purpose of this research; It is to find an answer to the question "Are the poems in the 5th-grade Turkish coursebook by the criteria of child-appropriateness?" The material analyzed; these are the poems included in the 5th grade Turkish textbook of MEB Publications determined by purposeful and random sampling. In the study, Analytical Rubric for the Poems in the Turkish Course Book at the secondary school level was developed by the researchers. It can be said that most of the poems are at a sufficient level according to the criteria of child-appropriateness. Therefore, it can be stated that the poems in the coursebook are supportive of the students' mother tongue skills as well as their holistic development, interest, attitude, and motivation to the course.

Anahtar Kelimeler
Turkish education, coursebook, children's poems, children's literature, child-appropriateness.