-DI / -DU mI / mU BİRLEŞİK EKLİ BİRLEŞİK TÜMCE
(COMPOUND SENTENCES WITH COMPOUND SUFFIX -DI / -DU mI / mU )

Yazar : Çiğdem KALEGERİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 539-550
12    546


Abstract
Türkiye Türkçesinde birleşik tümcenin tanımlanması, betimlenmesi ve sınıflandırılmasında dil araştırmacılarının farklı görüşlere sahip olduğu bilinmektedir. Bu görüş ayrılığı nedeniyle Türkiye Türkçesinin dil bilgisi kaynaklarında birleşik tümceyle ilgili açıklamalarda birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Birleşik tümcelerin anlatımı ve açıklanmasında atılması gereken ilk adım, bu tümcelerin tüm araştırmacılar tarafından kabul görecek bir sınıflandırmasının yapılmasıdır. Ancak burada hangi tümcelerin birleşik kabul edilmesi gerektiği ile ilgili süregelen bir anlaşmazlık mevcuttur. Kimi araştırmacıların birleşik tümce olarak kabul edip açıkladıkları tümce türlerine bazı dilciler eserlerinde yer vermemektedir. Bu husustaki sorunlardan biri de -DI / -DU mI / mU birleşik ekiyle kurulan tümcelerde yaşanmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen dil bilgisi kaynaklarında bazı araştırmacıların bu tümcelere birleşik tümce konusu içinde yer vermedikleri, yani bunu bir birleşik tümce türü olarak ele almadıkları görülmüştür. Bazı araştırmacılar ise bu tümceyi farklı adlarla ele almışlar ancak -DI / -DU ekini yok sayarak sadece mI / mU soru eki üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. Bu çalışmada -DI / -DU mI / mU birleşik ekli tümcelerin birleşik tümce sınıflandırmasındaki yeri üzerinde durulacaktır.

Keywords
Birleşik ek, birleşik tümce, birleşik tümce sınıflaması, -DI / -DU mI / mU birleşik eki.

Özet
It is known that language researchers have different views in the definition, dedification and classification of the compound sentences in Turkish. Due to this difference of opinion, some problems are encountered in the statements about the compound sentences in the grammar sources of Modern Turkish. The first step in explaining and describing the compound sentences is to make a classification of these sentences that will be accepted by all researchers. However, there is an ongoing dispute here about which sentences should be considered as compound sentence. Some type of sentences that some researchers accept and explain as compound sentence are not included in the works of some linguists. One of the problems in this regard is experienced in the sentences with the compound suffix -DI / -DU mI / mU. In the grammar sources examined within the scope of this study, some researchers did not include the sentences with the compound suffix -DI/-DU mI/mU in the compound sentences, so they did not consider it a type of compound sentences. Some researchers, on the other hand, treated this sentence with different names, but ignored the -DI / -DU suffix and tried to explain it only through the mI/mU question suffix. In this study, the place of sentences with the compound suffix -DI / -DU mI / mU in the compound sentence classification will be emphasized.

Anahtar Kelimeler
Compound suffix, compound sentence, classification of compound sentences, compound suffix -DI / -DU