1923-1950 YILLARI ARASINDA TOPRAK REFORMU GİRİŞİMLERİ VE ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNUNA YAPILAN MUHALEFET
(SOIL REFORM ATTEMPTS AND THE OPPOSITION TO THE FARMER GROUNDING LAW BETWEEN 1923-1950 )

Yazar : Deniz DOĞRU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 824-839
10    513


Abstract
Türkiye’de köylünün toprak meselesi Toprak Kanunun kabul tarihi olan 1945 yılına kadar çeşitli vesileler ile meclisin gündeminde olmuştur. Ancak bu konu doğrudan ele alınmamıştır. İskân alanında yapılan çalışmalar kapsamında değerlendirilmiştir. 1945 Yılına kadar bu alandaki çalışmalar şöyledir.31 Mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı İskân Kanunun kabulü, 1927 nüfus sayımı ile Mustafa Kemal Atatürk 1928 yılında meclisin açılış konuşmasında Toprak Dağıtımının gerekliliğine vurgu yapması, bu konuşmayı müteakiben 1930 yılında devlet arazilerinin çiftçiye dağıtılmasını düzenlemek için “Arazi Tevzi Kanunnamesi” çıkarılması. 1923 ile 1930 yılları arasında yapılan bu düzenlemeler ile bir sonuç elde edilmese de konunun kamuoyunun gündeminde kalmasına ve bu alanda köklü bir düzenlemenin gerekliliğinin anlaşılmasını sağlamıştır. Nitekim 14 Haziran 1934 tarihinde meclisin düzenlediği İskân Kanunu, 1937 yılında Anayasanın 74. Maddesindeki kamulaştırma ile ilgili Anayasal düzenleme ile Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936, İsmet İnönü’nün 1937 yılında meclisin açılışında yaptıkları konuşmalarda da gündeme getirilmiştir. Ancak bu tarihten sonra II. Dünya Savaşının başlaması ile toprak dağıtımı meselesi çok gündeme gelmemiştir. Savaşın bitmesiyle birlikte bu konu tekrardan hızlı bir şekilde meclisin gündemine geldi. “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Hakkında Kanun Tasarısı” Ziraat Bakanlığınca hazırlandıktan sonra dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun üst yazısı ile 17 Ocak 1945 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Bu tasarı ile ilk kez toprak meselesi doğrudan meclisin gündemine geldi.

Keywords
Toprak Kanunu, toprak reformu, muhalif milletvekilleri.

Özet
The issue of peasant lands in Turkey, has been on the agenda of the parliament on various occasions until 1945, when the Land Law was adopted. However, this issue has not been addressed directly. t has been evaluated within the scope of the work done in the settlement area. The studies in this field until 1945 are as follows. The adoption of the Settlement Law No. 885 dated 31 May 1926, the 1927 census and Mustafa Kemal Atatürk emphasized the necessity of Land Distribution in his opening speech in 1928, following this speech, the "Land Allocation Law" was issued in 1930 to regulate the distribution of state lands to farmers. Although these regulations made between 1923 and 1930 did not yield any results, it ensured that the issue remained on the agenda of the public and the necessity of a radical regulation in this field was understood. As a matter of fact, the Settlement Law, which was arranged by the parliament on June 14, 1934, was brought to the agenda in 1937, with the Constitutional regulation on expropriation in Article 74 of the Constitution, in the speeches of Mustafa Kemal Atatürk in 1936 and İsmet İnönü in the opening of the parliament in 1937. However, after this date with the start of the 2nd World War, the issue of land distribution did not come to the fore much. With the end of the war, this issue quickly came to the agenda of the parliament. Farmers and Farmers soil Distribution Centers Draft Law” prepared by Agriculture Ministry and then the prime minister Sukru Saracoglu submitted it with a cover letter to the National Assembly chairman in January 17, 1945. With this bill, the land issue came directly to the agenda of the parliament for the first time.

Anahtar Kelimeler
Land Law, territory reform, opposition deputy.