KARADENİZ BÖLGESİNDE GREK HARFLİ YENİ BİR TÜRKÇE KİTABE
(A NEW TURKISH INSCRIPTION WRITTEN IN GREEK LETTERS IN THE BLACK SEA REGION )

Yazar : Emrah BOZOK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 455-466
10    649


Abstract
Türkçe, tarih sahnesine çıktığı ilk günden bugüne, değişen zaman dilimlerinde Köktürk, Uygur, Soğd, Brahmi, Tibet, Latin, Arap, Ermeni, Kiril ve Grek alfabeleriyle yazılmıştır. Türk tarihi ve kültürü açısından önemli bilgiler içeren ve elde tek kopyası olan mühim eserlerden bazılarının Türkçe kökenli olmayan alfabelerle yazıldığı da bilinmektedir. Anadolu sahasında kökenleri tartışmalı olan ancak geride bıraktıkları yazılı ve basılı eserlerden Türkçe konuşup yazdıkları kesinlik kazanmış Ortodoks Hristiyan olarak bilinen bir halka ait çeşitli kitabe, yazma ve basılı eserler bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi de Anadolu’da bu halkın yaşadığı alanlardan biridir. Bu çalışmada Orta Karadeniz’de Samsun ili sınırlarında kalan Bafra ilçesinde mübadeleden önce burada yaşayan Ortodoks Hristiyan halktan geriye kalan, alan araştırmacıları tarafından daha önce tespit edilmemiş, Grek harfleriyle Türkçe olarak yazılmış bir çeşme kitabesi saha araştırmacılarına tanıtılacaktır. Çalışmamızda Grek harfli Türkçe kitabeler arasında diğerlerine göre farklı dil ve yazım özellikleri görülen bu kitabe incelenecektir.

Keywords
Karadeniz, Grek Harfli Türkçe, Karamanlıca, Kitabe.

Özet
Turkish has been written in different periods of time since the first day it appeared on the stage of history, in Köktürk, Uyghur, Sogdi, Brahmi, Tibet, Latin, Arabic, Armenian, Cyrillic and Greek alphabets. It is known that some important works, which contain important information in terms of Turkish history and culture and which are a single copy, are also written in alphabets of non-Turkish origin. Among the works they left behind, there are inscriptions, manuscripts and printed works belonging to a community known as Orthodox Christians whose origins are disputed, it is certain that they spoke and wrote in Turkish. The Black Sea Region is one of the areas where these people live in Anatolia. In this study, a fountain inscription written in Turkish with Greek letters, which has not been identified by field researchers before, remaining from the Orthodox Christian people who lived here before the exchange in Bafra district in the province of Samsun in the Middle Black Sea region, will be introduced to field researchers. In our study, this inscription, which has different language and spelling features among the Greek-letter Turkish inscriptions, will be examined.

Anahtar Kelimeler
Black Sea, Turkish with Greek Letters, Karamanlidika, Inscription.