ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ANAHTAR YETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF KEY COMPETENCES IN THE TEACHING PROGRAM )

Yazar : Fatih KANA   - Baran KİLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 741-755
7    710


Abstract
Bu araştırmada ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ve etkinliklerin, Türkçe dersi öğretim programında yer alan yetkinlikler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını 2020 yılı itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okutulan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan eserler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi tarafından oluşturulan ve Türkçe dersi öğretim programında da yer alan 8 anahtar yetkinliğe göre incelenmiştir. Elde edilen bulguların geçerliği ve güvenirliği, doğrudan alıntılar ve farklı uzman görüşleriyle sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yetkinliklerin, tüm sınıf düzeylerinde metinlere kıyasla daha çok etkinlikler üzerinden gerçekleştiği görülmüştür. Bunun yanı sıra kitaplarda yer alan yetkinlikler arasında dengeli bir dağılımın gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Genel olarak metin ve etkinlik düzeyinde ana dilde iletişim yetkinlikleri, sosyallik ve vatandaşlık yetkinlikleri, öğrenmeyi öğrenme yetkinlikleri, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri ön planda yer alırken dijital yetkinlikler, inisiyatif alma/ girişimcilik yetkinlikleri ve yabancı dillerde iletişim yetkinlikleri en az sayıda yer verilen yetkinlikler olmuştur.

Keywords
Etkinlik, metin, öğretim programı, Türkçe ders kitabı, yetkinlik.

Özet
In this study, it was aimed to examine the texts and activities in the secondary school level Turkish textbooks by the competencies in the Turkish course curriculum. Case study and document review design, which are among qualitative research methods, were used in the research. The data source of the study consists of Turkish textbooks used in secondary schools affiliated with the Ministry of National Education as of 2020. Descriptive analysis approach was used in analyzing the data. Research discussed in the works, Competencies in Turkey and Turkish curriculum framework created by the finds were examined in the eight key competences axis. Validity and reliability of the findings obtained; provided with direct quotations and different expert opinions. According to the findings obtained from the research, it has been observed that the transfer of competence occurs more through activities than texts at all grade levels. In addition, it has been determined that there is no balanced distribution among the competencies in the books. At the text and activity level, communication competencies in the mother tongue, sociality and citizenship competencies, learning to learn competencies, cultural awareness and expression competencies were at the forefront, while digital competencies, initiative / entrepreneurship competencies and communication competencies in foreign languages were the least numbered competencies.

Anahtar Kelimeler
Turkish textbook, curriculum, competence, text, activity.