AKADEMİK MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ ENGELLERİ
(FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOTIVATION: STUDENTS BARRIERS TO ONLINE LEARNING )

Yazar : Recep KONGÜL   - Emre TOPRAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 328-345
550    421


Abstract
Günümüzde yaşanan salgın ve afet durumlarında çevrimiçi öğrenmeden sıklıkla yararlanılmaktadır. Yüz yüze eğitimle karşılaştırıldığında çevrimiçi öğrenmenin avantajlarına karşılık birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çevrimiçi öğrenme sürecinde ortaya çıkan öğrenme engellerinin akademik motivasyonu etkilemesidir. Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi öğrenme sürecinde üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının yordayıcısı olarak öğrenci engellerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu’da bulunan üniversitelerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenimine devam eden 386 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Akademik Motivasyon Ölçeği”, “Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenci Engelleri Ölçeği” ve araştırmacıların hazırladığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda çevrimiçi öğrenme engellerinin akademik motivasyon ile genel olarak orta düzeyde ve anlamlı ilişkilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çevrimiçi öğrenme engellerinin akademik motivasyon için anlamlı yordayıcılar olduğu ortaya koyulmuştur. Araştırma sonuçları akademik motivasyonu etkileyen çevrimiçi öğrenme engellerinden en önemli yordayıcının akademik beceriler olduğunu göstermiştir.

Keywords
Akademik motivasyon, çevrimiçi öğrenme, öğrenci engelleri, regresyon, yordama.

Özet
Nowadays epidemic and disaster situations, online learning is frequently used. Compared to face-to-face education, online learning has many advantages and disadvantages. The most important of these is that the learning barriers that arise in the online learning process affect academic motivation. The purpose of this research is to examine student barriers as a predictor of academic motivation of university students in the online learning process. The sample of the research consists of 386 students studying at universities in Central Anatolia in the spring semester of the 2021-2022 academic year. The “Academic Motivation Scale”, the “Student Barriers in Online Learning Scale” and personal information form prepared by researchers was used to collect the research data. Multiple regression analysis was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was concluded that online learning barriers have a moderate and significant relationship with academic motivation in general. In addition, it has been revealed that online learning barriers are significant predictors of academic motivation. The results of the research showed that the most important predictor of online learning barriers affecting academic motivation is academic skills.

Anahtar Kelimeler
Academic motivation, online learning, student barriers, regression, predict.