AN INVESTIGATION IN TO THE STUDENT OPINIONS AND OBSERVATIONS TOWARDS ANIMATION-SUPPORTED INSTRUCTION IN SOCIAL SCIENCES LESSON
(HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ANİMASYON DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Yazar : Rukiye Nur YASAK CEVİZCİ   - Seda KERİMGİL ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 374-391
575    429


Abstract
This study aims to investigate the student views and observations towards animation-supported instruction in social studies lessons. The study group consisted of 20 2nd grades in a primary school in the Eğil district of Diyarbakır in the 2018-2019 academic year. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. In this qualitative research in which semi-structured interview form, observation form, and outcome evaluation form used as the data collection tools, Content analysis method was used to analyze the data. The results indicated that the students' interest and love for the lessons increased with animation-supported instruction. Moreover, it was concluded that the students found animation-supported education different, interesting, and fun, supporting their permanent learning.

Keywords
Animation, social science lesson, primary school, technology.

Özet
Araştırmanın amacı animasyon destekli hayat bilgisi dersi öğretiminin öğrencilerin görüş ve gözlemleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Eğil ilçesine bağlı bir ilkokulda 2. sınıfa devam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem formu ve kazanım değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Animasyon destekli sunulan dersle ilgili araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin animasyon destekli eğitimi farklı, ilgi çekici ve eğlenceli buldukları öğrenmelerini destekleyici ve öğrenmelerini uzun süreli hale getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin derslere ilgileri ve sevgileri arttıkça derslerde öğretilen konuların akıllarında daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Animasyon, hayat bilgisi dersi, ilkokul, teknoloji.