TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
(AN INVESTIGATION OF TEACHERS' VIEWS ON TURKISH CULTURE TEACHING: THE CASE OF THE REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA )

Yazar : Mahmut CÖMERT   - Esra KAPTAN İZMİR - Ersin TOPÇU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 427-442
504    508


Abstract
Bir Balkan ülkesi olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi yoğun bir Türk nüfusu yaşamaktadır. Ülkede MS 4. yüzyılda başlayan Türk varlığı, Osmanlı’nın 14. yüzyılda Rumeli’ye geçişi ile uzun süren bir hâkimiyete dönüşmüştür. Makedonya Balkan Savaşı ile Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştır. Ancak yüzyıllardır burayı vatan olarak kabul eden çok sayıda Türk, Makedonya’da yaşamaya devam ettiğinden ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de belirtildiği üzere, gelişim ve eğitim hakkı gereği bölgede Türk kültürünün öğretimine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi önemli kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kuzey Makedonya’da görev yapan öğretmenlerin, Türk kültürünün öğretimine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı çalışmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kuzey Makedonya’da 5 farklı şehir ve 7 okulda görev yapan toplam 65 öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin genel olarak öğretim programları ve ders kitaplarının Türk kültürü öğretimi açısından yeterli düzeyde olmadığına yönelik görüş beyan ettikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda okul-aile iş birliğinin sağlanması, ders programları ve kitaplarının incelenmesi gibi öneriler sunulmuştur.

Keywords
Kuzey Makedonya, Türk kültürü, öğretmen.

Özet
The Republic of North Macedonia, a Balkan country, has a dense Turkish population as in other Balkan countries. The Turkish presence in the country, which started in the 4th century A.D., turned into a long-lasting domination with the Ottoman transition to Rumelia in the 14th century. Macedonia left the Ottoman rule with the Balkan Wars. However, since a large number of Turks continue to live in Macedonia, who have considered it as their homeland for centuries, and in accordance with the right to development and education as stated in the Universal Declaration of the Rights of the Child, it is considered important to continue activities for the teaching of Turkish culture in the region. The aim of this study is to determine the views of teachers working in North Macedonia on the teaching of Turkish culture. In the study, in which the special case method, one of the qualitative research approaches, was used, the data obtained from a total of 65 teachers working in 5 different cities and 7 schools in North Macedonia in the 2021-2022 academic year with a semi-structured interview form were analyzed with descriptive analysis technique. It was determined that teachers generally stated that curricula and textbooks were not sufficient in terms of teaching Turkish culture. As a result of the study, suggestions such as ensuring school-family cooperation and examining curricula and textbooks were presented.

Anahtar Kelimeler
North Macedonia, Turkish culture, teacher.