YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DİL BİLGİSEL AÇIDAN İNCELENMESİ (YENİ İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI-A2 ÖRNEĞİ)
(GRAMMATICAL ANALYSIS OF READING TEXTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS (NEW ISTANBUL TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS COURSE BOOK-A2) )

Yazar : Meral DOĞRU   - Erdost ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/1
Sayfa : 274-286
617    489


Abstract
Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında bulunan okuma metinlerinin barındırdığı dil bilgisi unsurları ve okuma becerisinin dil bilgisi öğretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma desenlerinden doküman analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı-A2 kullanılmıştır. Eserdeki altı ünitede yer alan toplam on sekiz metin, barındırdığı dil bilgisel ögeler açısından irdelenmiştir. Buna göre metinlerde emir kipi, istek kipi, yapım ekleri (+lI, +sIz, +lIk); belirli geçmiş zaman, isim cümlelerinde belirli geçmiş zaman, ile edatı; gelecek zaman, isim cümlelerinde gelecek zaman, karşılaştırma edatı (gibi, kadar); belirsiz geçmiş zaman, pekiştirme sıfatları, doğrudan anlatım; geniş zaman, fiil + -mAktA, ek fiil (DIr) ve yeterlilik fiili, zarf fiil (y)Ip kullanımlarına yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitapları, okuma metinleri, dil bilgisi.

Özet
In this study, the grammar elements contained in the reading texts in the books on teaching Turkish to foreigners and the effect of reading skills on grammar teaching were examined. Document analysis, one of the qualitative research designs, was used to obtain the qualitative data for the study. New Istanbul Turkish For International Students Course Book-A2 was used in the study. A total of eighteen texts in six units in the book were analyzed in terms of the grammatical elements they contain. Accordingly, it was determined that the texts included the imperative mood, the subjunctive mood, derivational affix (-il, -siz, -lik); definite past tense, definite past tense in noun phrases, preposition ‘ile’; future tense, future tense in noun phrases, comparative preposition (like, as); indefinite past tense, reinforcing adjectives, direct expression; present tense, verb + -makta, complementary verb (-dır) and modals of ability, verbal adverb (y)Ip.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish to foreigners, textbooks, reading texts, grammar.