A NEW PERSPECTIVE TO THE DEDE KORKUT STORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF HABITUS, CAPITAL AND FIELD CONCEPTS OF PIERRE BOURDIEU
(PİERRE BOURDİEU'NÜN HABİTUS, SERMAYE VE ALAN KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NE YENİ BİR BAKIŞ )

Yazar : Sahra İpek EDİS Aydoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 894-907
351    5987


Abstract

Pierre Bourdieu, one of the leading thinkers of the 20th century, introduced not only new concepts to the social sciences, field but also expanded the scope of existing concepts. Bourdieu brought a critical perspective to the dualities between concepts, based on the assumption that the explanatory power of each concept and theory can change according to the phenomenon and event being studied. Bourdieu's concepts of field, habitus and capital try to make sense of the factors that trigger the action itself in social sciences by establishing two-way, reflexive circular relations between cause and effect. In this study, the concepts such as field, habitus and capital, which Bourdieu developed with an intervention based understanding of the dualities in the social sciences; It aims to reveal that it is effective in making sense and interpreting literary texts. The study also opens the door to new literary studies to be made with these concepts of Bourdieu.Keywords

Field, Dede Korkut Stories, habitus, Pierre Bourdieu, capital.Özet

20. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden biri olan Pierre Bourdieu, sosyal bilimler alanına yeni kavramlar kazandırmasının yanında mevcut kavramların kapsamını da genişletmiştir. Bourdieu, her kavram ve kuramın incelenen olgu ve olaya göre açıklayıcılığının değişebileceği varsayımından yola çıkarak  kavramlar arasındaki ikiliklere eleştirel bir bakış açısı getirmiştir.  Bourdieu’nun alan, habitus ve sermaye kavramları neden ve sonuç arasında iki yönlü, dönüşlü dairesel ilişkiler kurarak sosyal bilimlerde eylemin kendisini tetikleyen etmenleri anlamlandırmaya çalışır.   Bu çalışmada, Bourdeiu'nun sosyal bilimler alanındaki ikiliklere  müdahaleye dayalı anlayışıyla geliştirdiği alan, habitus ve sermaye gibi kavramların edebî metinleri anlamlandırmada ve yorumlamada etkili olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma, Bourdeiu'nun bu kavramlarıyla yapılacak yeni edebî incelemelere de kapı aralamaktadır.Anahtar Kelimeler

Alan, Dede Korkut Hikâyeleri, habitus, Pierre Bourdieu, sermaye.