THE ACHIEVEMENTS LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE SCIENCE CURRICULUM ON THE SUBSTANCE AND ITS NATURE: AN ANALYSIS THROUGH THE REVISED BLOOM'S TAXONOMY
(ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI MADDENİN DOĞASI KONUSUNDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ: YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ )

Yazar : Abdulkadir ÖZKAYA  Okan SARIGÖZ, Abdulkadir DEMİR, Ahmet BOZAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 12/3
Sayfa : 1415-1434
    


Abstract

Bu çalışma, 2018 Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki “Madde ve Doğası” konu alanında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutunun hangi basamağında yer aldığı ve sınıf düzeylerine göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, “Madde ve Doğası” konu alanında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizleri yapılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak araştırmacılar tarafından “Madde ve Doğası” konu alanıyla ilgili 52 kazanım incelenmiştir. Elde edilen verilerin güvenirlik katsayısı da hesaplanmış ve 0,73 olarak belirlenmiştir. Belirlenen değerden çalışmanın güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır. Elde edilen verilere göre bilgi boyutunda; en fazla (35 kazanım) kavramsal bilgi boyutundaki kazanımlara yer verildiği, en az (1 kazanım) ise üstbilişsel bilgi boyutundaki kazanımlara yer verildiği; bilişsel süreç boyutunda; en fazla (14 kazanım) uygulama boyutundaki kazanımlar, en az ise (3 kazanım) çözümleme boyutundaki kazanımlara yer verildiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, “Madde ve Doğası” konu alanında çözümleme dışındaki diğer üst düzey düşünme boyutlarına yeteri kadar yer verildiği görülmüştür. Ayrıca araştırmada, incelenen kazanımların sınıf düzeylerinde göre homojen bir dağılıma sahip olmadığı ve konularda bilgi boyutlarıyla ilgili öğrenmeleri daha aktif hale getirici üst düzey kazanımlara ağırlık verilmediği gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.Keywords

Fen öğretim programı, madde ve doğası, öğretim programı kazanımları, yenilenmiş Bloom taksonomisiÖzet

The current study aims to determine knowledge areas and cognitive process dimensions of the Revised Bloom Taxonomy of elementary school student acquisitions in the curriculum course unit of "The Substance and its Nature", as well as how the learning acquisitions are distributed across grade levels. The document review method, regarded to be one of the qualitative research methods, was used in the study. The acquisitions in the course unit of "The Substance and its Nature" were analyzed according to the Revised Bloom's taxonomy. Accordingly, 52 acquisitions in the course unit of "The Substance and its Nature" were examined by the researchers. The reliability coefficient of the research data was determined as 0.73 which was considered to be enough for research reliability. The results of the study revealed that the most (35 learning acquisitions) acquisitions were emphasized in the conceptual knowledge dimension while the least acquisitions (1 item) was emphasized in the metacognitive knowledge dimension; the study also revealed that the most acquisitions (14 learning acquisitions) were emphasized in the application dimension while the least acquisitions (3 acquisitions) were emphasized in the analysis dimension. In addition, the study also concluded that the acquisitions levels did not display a homogeneous distribution according to grade levels, moreover that the acquisitions within higher-level knowledge dimensions that are to make students' learning more active were not focused enough in the curriculum.Anahtar Kelimeler

The science curriculum, the substance and its nature, curriculum achievements, revised Bloom